Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

43 resultaten gevonden met "overheid"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
2.

Actieplan Ouderen in veilige handen

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten wil misbruik en mishandeling van ouderen snel aan banden leggen. Ze trekt de komende jaren jaarlijks € 10 miljoen uit om dat doel te bereiken. De staatssecretaris wil het geweld zo snel mogelijk stoppen door het snel te signaleren, te melden en door goede ondersteuning van slachtoffers.

beleid
30-03-2011
3.

Wordt vervolgd: experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld

In deze publicatie beschrijft en beschouwt MOVISIE de huidige en verwachte ontwikkelingen en trends in de omvang, dynamiek, preventie en aanpak van huiselijk geweld, op basis van interviews met vijftien experts.

publicatie
24-03-2010
4.

Factsheet Huiselijk geweld Ministerie van Justitie april 2007

Het ministerie van Justitie heeft een nieuwe factsheet uitgebracht over huiselijk geweld.

beleid
10-07-2009
5.

Inventarisatie stand van zaken aanpak huiselijk geweld 2003

Deze inventarisatie geeft een beeld van de activiteiten van drie belangrijke partijen bij de aanpak van huiselijk geweld: gemeenten, politie en het openbaar ministerie.

beleid
16-03-2004
6.

VNG organiseert PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

De VNG organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, dit najaar voor het eerst de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Gemeenten en hun maatschappelijke partners laten dan aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

nieuws
13-03-2018
7.

Eerste aflevering nieuwsbrief meldcode

Het ministerie van VWS ondersteunt de invoering van de meldcode met onder andere een nieuwsbrief met best practices en nieuwe ontwikkelingen.

nieuws
12-07-2010
8.

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voorgangsrapportage.

Verslag van de voortgang bij de volgende thema's:

beleid
31-10-2009
9.

Factsheet Huiselijk geweld augusutus 2008

Het Kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven de aanpak van huiselijk geweld met kracht voort te zetten.

beleid
30-07-2008
10.

Goede beoordeling overheidscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

'Triest verhaal, duidelijke boodschap', zo beoordelen de kijkers de overheidscampagne rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens een campagnerapport van MeMo2 vindt driekwart van de kijkers de overheidsspot een duidelijke boodschap bevatten.

nieuws
06-05-2019
11.

Spots ‘Een veilig thuis’ in gebarentaal

Van de campagne 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?' zijn onlangs ook spots in gebarentaal verschenen. De video’s die zich richten op het tegengaan van huiselijk geweld zijn sinds vorige week als dowload beschikbaar op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

nieuws
23-09-2014
12.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
13.

Factsheet actieplan Ouderen in veilige handen

Brochure: In de factsheet staan de 10 concrete acties om ouderenmishandeling te bestrijden uit het Actieplan Ouderen in veilige handen overzichtelijk op een rij.

beleid
02-04-2012
14.

Huiszoeking naar wapens bij huiselijk geweld

Minister Donner (Justitie) laat onderzoeken of het mogelijk is om bij plegers van huiselijk geweld standaard een huiszoeking te verrichten naar de aanwezigheid van wapens. Twintig procent van de daders van huiselijk geweld gebruikt een wapen, zo blijkt uit het rapport 'Geweld binnen en buiten' dat Donner maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
22-02-2005
15.

Landelijke campagne huiselijk geweld

pdf-versie van dit bericht (pdf, 14 Kb)

beleid
20-10-2006
16.

Aanpak huiselijk geweld

Over de stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten. (kst-28345-110 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011)

beleid
25-01-2011
17.

Huiselijkgeweld.nl december 2001

Jaargang 1, no. 2 - december 2001

publicatie
01-12-2001
18.

Nieuw meldpunt misbruik in oktober van start

Op 1 oktober gaat een nieuw meldpunt voor slachtoffers van misbruik en geweld in overheidsinstellingen en pleeggezinnen van start. Dat heeft een woordvoerder van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vandaag laten weten. Het nieuwe meldpunt wordt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland.

nieuws
11-07-2012
19.

Nota van wijziging op WMO 2015

Nieuw hoofdstuk over de Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

beleid
14-03-2014
20.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
08-12-2016
21.

Huiselijkgeweld.nl april 2004

Jaargang 4, no. 2 - april 2004

publicatie
01-04-2004
22.

Meer kansen voor vrouwen

Emancipatiebeleid 2008 -2001

beleid
01-02-2008
23.

Huiselijkgeweld.nl juni 2003

Jaargang 3, no. 2 - juni 2003

publicatie
01-06-2003
24.

De volgende fase: Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011

Dit nieuwe Plan van aanpak sluit aan op het vorige programma Privé Geweld - Publieke Zaak dat uitgevoerd is van 2002 – 2008. Dat programma was vooral gericht op het tot stand brengen van een infrastructuur, bedoeld om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen. Dat heeft onder meer geresulteerd in: lokale en regionale samenwerkingsverbanden, verbetering van de toegang tot en vergroting van de veiligheid in de Vrouwenopvang, een landelijk expertisecentrum huiselijk geweld en ondersteunende wetgeving (wet Verbod geweld in de opvoeding en Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod).

beleid
02-09-2008
25.

Aanpak in ontwikkeling: Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld

In navolging van de eerste inventarisatie van de aanpak van huiselijk in 2003 zijn de betrokken instanties (gemeenten, politie en OM) in opdracht van het Ministerie van Justitie (WODC) aan een tweede inventarisatie onderworpen. Daarin staan de speerpunten beleid, samenwerking, deskundigheidsbevordering, borging, registratie en voorlichting centraal. Het blijkt dat de ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld zich sinds 2003 bij de instanties sterk ontwikkeld hebben en dat huiselijk geweld niet beperkt is gebleven tot deze instanties alleen. Toch bevindt de aanpak van huiselijk geweld zich in een cruciale fase: blijven de instanties zich beperken tot het uitvoeren van hun eigen taken of ontstaat er ruimte voor een integrale aanpak?

beleid
27-03-2007
26.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
27.

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid 2008

Met deze brief van 20 november 2008 informeert de minister de Kamer over de voortgang op de onderdelen van het emancipatiebeleid waarop het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samenwerkt met andere departementen en/of zelf het voortouw heeft genomen. De onderdelen waarover gerapporteerd wordt zijn:

beleid
04-02-2009
28.

Aanpak huiselijk geweld (na) 2007

Maatregelen van de ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld.

beleid
24-07-2007
29.

Huiselijkgeweld.nl mei 2002

Jaargang 2, no. 2 - mei 2002

publicatie
01-05-2002
30.

FO wil hoge prioriteit aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij onder meer aandacht vraagt voor de aanpak van huiselijk geweld. Aanleiding voor dit schrijven zijn de Tweede Kamer debatten die deze week over de begroting voor 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsvinden.

nieuws
19-11-2013
31.

Factsheet huiselijk geweld

Deze factsheet van het ministerie van Justitie geeft informatie over de aanpak van de overheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Naast de stand van zaken worden concrete resultaten en voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten die door de (gemeentelijke) overheid opgepakt worden, maar ook aan inspanningen van de ketenpartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningsorganisaties.

beleid
14-09-2006
32.

Factsheet huiselijk geweld (mei 2010)

Voor de periode 2008-2011 is een nieuw Plan van aanpak voor huiselijk geweld vastgesteld. In deze brochure wordt meer informatie gegeven over het onderwerp huiselijk geweld en worden de belangrijkste actiepunten uit dit Plan van aanpak besproken.

beleid
13-07-2010
33.

Factsheet Huiselijk geweld

Ministerie van Justitie mei 2009

beleid
24-09-2009
34.

Privé Geweld - Publieke Zaak

Deze nota uit april 2002 gaat over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat huiselijk geweld, ook los van de gevolgen die het voor kinderen heeft, onder alle omstandigheden, jegens wie ook gepleegd, altijd onaanvaardbaar is.

beleid
16-03-2007
35.

Huiselijkgeweld.nl augustus 2001

Jaargang 1, no. 1 - augustus 2001

publicatie
01-08-2001
36.

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld. Deze notitie geeft de voortgang weer van de plannen en maatregelen uit de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ van april 2002. ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ schetst de aard en omvang van huiselijk geweld en bevat meer dan 50 concrete voornemens en maatregelen om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren.

beleid
31-05-2006
37.

Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling van start

De stuurgroep, die eem actieve rol gaat vervullen bij de aanpak van kindermishandeling is op maandag 25 februari geïnstalleerd door minister Rouvoet. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van burgemeester Opstelten van Rotterdam.

nieuws
26-02-2008
38.

Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer

Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelentest blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

nieuws
12-11-2013
39.

Met recht 'n zorg: Overdenkingen bij wet- en regelgeving over geweld in de privésfeer

Tekst inaugurele rede

publicatie
13-02-2009
40.

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst. Uit een vooronderzoek dat vandaag aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

nieuws
17-05-2016
41.

Verantwoording Veiligheid begint bij voorkomen “Tastbare resultaten en een vooruitblik “

Met het project "Veiligheid Begint Bij Voorkomen (VBBV)" werkt het kabinet aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Het project komt voort uit de pijler veiligheid van het beleidsprogramma van het kabinet. Er zijn in de afgelopen drie jaar goede resultaten geboekt en enkele belangrijke doelstellingen reeds behaald.

beleid
26-04-2010
42.

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving

De Ministers van Binnenlandse Zaken, voor Jeugd en Gezin, en voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Justitie alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden gezamenlijk de eerste voortgangsrapportage aan. 

beleid
24-10-2008
43.

4e Voortgangsbericht huisverbod

Voortgangsbericht Implementatiewerkgroep Huisverbod Nummer 4 (juni 2007) met o.a. de voortgang van de pilots, de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenten, en mogelijkheden van gegevensuitwisseling en beroepsgeheim.

nieuws
27-06-2007

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: