Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

44 resultaten gevonden met "privacy"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld

Verschenen op: 15-12-2004

publicatie
15-12-2004
2.

Gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren zij hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens uit onderzoek bij 41 gemeenten.

nieuws
20-04-2016
3.

Ziekenhuis moet kindermishandeling melden

'Een meldcode kindermishandeling moet standaard in elk ziekenhuis gebruikt worden.' Dat zei directeur Jeugdzorg Gemma Tielen namens minister Rouvoet, 17 maart in het Westeindeziekenhuis in Den Haag. Zij nam de resultaten in ontvangst van één jaar werken met het protocol kindermishandeling.

nieuws
17-03-2009
4.

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

beleid
18-12-2014
5.

Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke mogelijkheden hebben zorgprofessionals om patiëntinformatie met derden te delen en waar ligt de grens? Deze vragen staan centraal in de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’ die deze week verscheen. De publicatie gaat in op het hoe en waarom van het beroepsgeheim. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.

nieuws
18-12-2014
6.

Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

nieuws
26-08-2016
7.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Juridisch kader, versie 2.0

publicatie
04-04-2019
8.

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

nieuws
14-03-2017
9.

Meer privacy-opties bij digitale info huiselijk geweld

Computerwetenschappers van de Britse universiteit van Newcastle hebben oplossingen bedacht die sporen van hulpzoekers op internet laten verdwijnen. Zij ontwikkelden onder meer QR-codes voor eenmalig gebruik. De eerste keer dat iemand die code gebruikt, verwijst deze naar een website over huiselijk geweld. Maar bij een volgend gebruik linkt de code door naar een neutrale website, zoals Google.

nieuws
03-04-2013
10.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
11.

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een handreiking beroepsgeheim en politie/ justitie uitgebracht. De handreiking is een uitwerking van het beroepsgeheim in contacten met politie/ justitie.

publicatie
19-10-2005
12.

CBP bezorgd over overheveling taken naar gemeente

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Dat heeft het CBP in een brief aan minister Plasterk (BZK) laten weten. Het is volgens het college niet duidelijk hoe de privacy daarbij gewaarborgd kan worden.

nieuws
31-10-2013
13.

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

Landelijke studiedag

agenda
14-10-2015
14.

Privacy in het nieuwe sociaal domein

Studiemiddag over de praktische implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

agenda
17-12-2014
15.

Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming

Eéndaagse training

agenda
03-02-2016
16.

Wethouder Alphen aan den Rijn wil huiselijk geweld uit taboesfeer halen

Huiselijk geweld moet de wereld uit, vindt wethouder Hans Groen in 't Wout. En wat hem betreft als eerste in Alphen aan den Rijn.

nieuws
31-12-2009
17.

‘Gemeenten dwingen behandelaars tot schending beroepsgeheim’

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin staat dat de gemeente volledige inzage krijgt in het cliëntdossier. Dat meldt Zorg+Welzijn op haar site.

nieuws
15-07-2016
18.

Privacy Impact Assessment Jeugd

De Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd is aangeboden aan de Tweede Kamer. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies. In de PIA worden de taken uit de Jeugdwet, de keuzes die door gemeenten kunnen worden gemaakt bij uitvoering van de Jeugdwet en de consequenties voor de gegevensverwerking toegelicht.

beleid
13-11-2014
19.

Notitie privacybeleid

Overzicht van de maatregelen op het gebied van gegevensverwerking en gegevensbescherming ter uitvoering van het regeerakkoord.

beleid
09-07-2013
20.

Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

nieuws
11-07-2016
21.

CBP: privacymaatregelen Bureaus Jeugdzorg onvoldoende

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek bij twee bureaus jeugdzorg (BJZ) geconcludeerd dat zij onvoldoende maatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

nieuws
19-02-2015
22.

Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer.

nieuws
14-12-2015
23.

Privacy en Gegevens Delen

Bij samenwerking in het sociaal domein - masterclass

agenda
08-11-2016
24.

Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

nieuws
07-08-2015
25.

Advies over beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer

De overheid moet veel meer doen aan een zorgvuldige balans tussen veiligheid en privacy. Als het opslaan en uitwisselen van persoonlijke gegevens nodig is voor de veiligheid van mensen, moet dat gewoon gebeuren. Maar mensen moeten wel weten welke gegevens zijn opgeslagen en wie iets met die gegevens doet, en wát.

nieuws
22-01-2009
26.

VNG memo veilige informatie-uitwisseling

In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.

nieuws
20-11-2014
27.

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

nieuws
03-11-2014
28.

Informatie kwetsbare kinderen onveilig gedeeld

Gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties wisselen privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen vaak onveilig uit. Ze maken geen gebruik van een beveiligd systeem dat daarvoor is gebouwd. De informatie wordt vaak onveilig via e-mail of per post, verstuurd. Dat heeft de NOS gisteren gemeld.

nieuws
16-11-2015
29.

Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling

Rapportage die de juridische kaders schetst voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade bij kindermishandeling.

beleid
20-12-2015
30.

App informatie-uitwisseling hulp- en zorgverleners

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

nieuws
16-09-2014
31.

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

nieuws
30-10-2018
32.

'Privacywet dwarsligger aanpak huiselijk geweld'

'De aanpak van huiselijk geweld wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de landelijke privacywetgeving. Dat concludeert het college van B en W van de gemeente Den Haag na analyse van een onderzoeksrapport over de aanpak van huiselijk geweld in de stad.

nieuws
23-09-2006
33.

Beantwoording Kamervragen over aandacht hulpverleners voor kinderen bij huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over het bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

beleid
23-03-2015
34.

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

publicatie
06-11-2014
35.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
36.

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

nieuws
14-08-2015
37.

Privacy in het nieuwe sociale domein

Praktische implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

agenda
13-01-2015
38.

Oppositie bezorgd om privacy jeugdzorg

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg.

nieuws
16-07-2015
39.

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

Landelijke studiedag

agenda
26-05-2016
40.

Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein

Zorgvuldig omgaan met privacy-regels door professionals

publicatie
16-02-2015
41.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
28-02-2019
42.

Privacy Impact Assessment Jeugd

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

nieuws
13-11-2014
43.

Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Congres

agenda
06-12-2019
44.

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

nieuws
04-05-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: