Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

31 resultaten gevonden met "protocollen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
2.

Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt nog steeds zeer beperkt herkend. Dat stelt de GGD Hollands Noorden in haar rapport Steunpunt Huiselijk Geweld KNH 2011. Om het probleem beter in beeld te kunnen brengen én er iets tegen te ondernemen heeft Primo Noord-Holland namens alle ketenpartners het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling samengesteld.

nieuws
24-10-2012
3.

Model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar

Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken in 2015, organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma regionale bijeenkomsten over het Handelingsprotocol.

nieuws
19-09-2014
4.

Evaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In dit onderzoek wordt het handelingsprotocol geanalyseerd in een kleinschalige kwalitatieve analyse.

feiten en cijfers
18-07-2014
5.

Huisartsen Haaglanden actief tegen huiselijk geweld

Huisartsen in de regio Haaglanden hebben vorige week een protocol ondertekend waarin zij aangeven zich actief in te zetten om huiselijk geweld te herkennen en aan te pakken. Met de ondertekening lopen zij voor op landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die volgend jaar in werking treedt.

nieuws
01-11-2010
6.

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Beschrijving van het werkproces zoals dat door de 26 Veilig-Thuisorganisaties met ingang van 1 januari 2019 wordt gehanteerd.

interventie
31-01-2019
7.

Rotterdamse Meldcode voor huiselijk geweld

De Rotterdamse Meldcode is nodig omdat er in Nederland geen wettelijke meldplicht is. Bestaande meldcodes worden te weinig gebruikt en gaan slechts over één vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld kindermishandeling of eergerelateerd geweld. Voor een succesvolle aanpak is één integrale meldcode noodzakelijk en een hulpverleningsaanbod voor zowel slachtoffer en getuige als dader.

beleid
10-10-2008
8.

Federatie Opvang wil landelijk protocol eerwraak

De Federatie Opvang wil een landelijk protocol eerwraak. In dit protocol zou beschreven moeten worden hoe er moet worden gehandeld bij dreigende situaties die eergerelateerd zijn. Het moet vooral duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden en samenwerking tussen opvanginstellingen, politie en Openbaar Ministerie.

nieuws
10-03-2005
9.

Voorbeeld gedragscode

Voorbeeld voor het opstellen van een gedragscode voor zorginstellingen

interventie
17-02-2013
10.

Verwerkingsgerichte groepsbehandeling

Combinatie van procesgerichte cognitieve therapie en psychomotore therapie.

interventie
31-07-2007
11.

Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

nieuws
10-11-2015
12.

Digitaal stappenplan kindermishandeling Noord-Holland

Als eerste provincie van Nederland gebruikt Noord-Holland een nieuw protocol en digitaal stappenplan bij de bestrijding van kindermishandeling. Deze nieuwe aanpak is maandag ingegaan.

nieuws
02-11-2010
13.

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

Geactualiseerde versie september 2016

interventie
22-09-2016
14.

Ondertekening regionale meldcode Den Haag

Wethouders van de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Wassenaar hebben zaterdag een regionale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend.

nieuws
22-11-2010
15.

Informatieknooppunt huiselijk geweld

Om een effectieve samenwerking op het gebied van huiselijk geweld is een goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties noodzakelijk.

beleid
23-03-2007
16.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
17.

Deskundigheidsbevordering aanpak kindermishandeling een feit

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan. Dat blijkt uit de eindrapportage Regionale aanpak kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut en de eindrapportage effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling van Berenschot en het Verwey-Jonker Instituut die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

nieuws
27-06-2011
18.

Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2011
19.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
20.

Woningcorporatie ontwikkelt protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Woningcorporatie Elan Wonen in Haarlem heeft het protocol ‘Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Hierin staat stapsgewijs hoe medewerkers moeten handelen als ze huiselijk geweld vermoeden. Het protocol wordt door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, gesteund en is voor andere corporaties beschikbaar.

nieuws
19-02-2010
21.

Nieuw handelingsprotocol Steunpunt Huiselijk Geweld

De Federatie Opvang, de MOgroep en GGD Nederland hebben een nieuw handelingsprotocol Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) ontwikkeld. De Steunpunten Huiselijk Geweld krijgen per 1 juli 2013 de bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te ontvangen.

nieuws
31-05-2013
22.

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking geactualiseerd

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (VGV) geactualiseerd. Het protocol, met uitleg en handvatten, is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

nieuws
26-09-2016
23.

Protocol Kindermishandeling voor beroepskrachten

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft in samenwerking met diverse Noord-Hollandse organisaties een protocol kindermishandeling ontwikkeld. Dit protocol, met een bijbehorende routekaart, is een hulpmiddel voor alle Noord-Hollandse beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar.

nieuws
17-10-2007
24.

Federatie Opvang komt met modelprotocol Kindermishandeling

De Federatie Opvang heeft, op basis van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, een protocol Kindermishandeling laten ontwerpen. Dit protocol is bedoeld als format. Op basis hiervan kunnen instellingen voor de maatschappelijke – en vrouwenopvang een eigen protocol maken, indien dit nog niet is opgepakt in de regio.

nieuws
06-04-2011
25.

Maatregelen Teeven bij partnerdoding

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het recht van daders van partnerdoding op contact met hun kind(eren) beperken. Het belang van het kind moet voor het belang van de ouder gaan die een omgangsregeling wil. Dat schrijft Teeven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil hij dat er meer onderzoek komt naar de gevolgen van partnerdoding op kinderen.

nieuws
18-11-2013
26.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
27.

Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten

interventie
06-04-2017
28.

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

De richtlijn is tijdens het Grote GGZ-richtlijnen congres op 8 december 2009 officieel gepresenteerd. De richtlijn is het resultaat van een nauwgezette literatuurstudie en diepgaande discussies over een aantal zeer principiële kwesties over dit maatschappelijk en politiek zo gevoelige probleem. Het biedt hiermee handvatten voor vormgeving van beleid en afspraken over hoe om te gaan met Familiaal Huiselijk Geweld.

publicatie
10-03-2010
29.

Noord-Hollands protocol tegen mishandeling ouderen

De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak van ouderenmishandeling. PRIMO nh ontwikkelde daarvoor een protocol.

nieuws
02-12-2009
30.

Veiligheid en agressie als professionele uitdaging

Agressie en geweld is een gegeven in de opvang. Ermee omgaan maakt deel uit van het professioneel handelen. Tijdens de bijeenkomst worden recente (landelijke) ontwikkelingen, succesvolle aanpakken uit de praktijk en vernieuwende praktische handvatten besproken en toegelicht.

agenda
10-10-2013
31.

Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

nieuws
13-11-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: