Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

99 resultaten gevonden met "rechtspraak"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Liefdesverdriet en stalking

Met enige regelmaat leidt liefdesverdriet tot gedrag dat hinderlijk is voor de ex-partner, of erger: tot volstrekt onacceptabel gedrag. De belager overtreedt dan een strafrechtelijke grens en maakt zich schuldig aan stalking (belaging).

publicatie
26-02-2009
2.

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

publicatie
05-12-2016
3.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012
4.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
5.

Recht van spreken: slachtoffers in het Nederlandse strafproces

In het boek Recht van spreken houdt Richard Korver een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven.

publicatie
16-10-2012
6.

Slachtoffers over de grens voortaan beter beschermd

Slachtoffers van huiselijk geweld die in hun eigen land bescherming krijgen, zullen voortaan eenzelfde bescherming krijgen wanneer ze op reis gaan of verhuizen naar een ander Europees land. Dat staat in een verordening die het Europees Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

nieuws
23-05-2013
7.

Huisverbod vakantiepark ongeldig

De burgemeester van Coevorden heeft een huisverbod voor een woning in Erm niet specifiek genoeg vastgelegd. De 33-jarige verdachte is daarom vrijgesproken voor overtreding van dat verbod dat hij kreeg voor het lastig vallen van een vrouw.

nieuws
06-02-2014
8.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 : ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In sommige gevallen worden ontwikkelingen beschreven van 1980-2007, om ontwikkelingen van criminaliteit in historisch perspectief te plaatsen. De beschrijvingen in C&R blijven beperkt tot de grove criminaliteitscategorieën, zoals vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven en vernielingen.

feiten en cijfers
14-11-2008
9.

Slachtoffers huiselijk geweld klagen over niet-vervolging

In een brief aan de kamer wijst de Minister van Justitie op de mogelijkheid dat ontevreden slachtoffers van huiselijk geweld de oorzaak zijn van het aantal klachten bij het Openbaar Ministerie over niet-vervolging.

agenda
11-01-2010
10.

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers van kracht

De politie gaat haar wettelijke bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op drank en drugs vanaf deze maand landelijk toepassen. Bovendien kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen bij geweld onder invloed.

nieuws
03-07-2017
11.

Rechtbankkamer mensenhandel en seksuele uitbuiting

De rechtbank Noord-Nederland gaat in Groningen een ‘mensenhandelkamer' vormen, waar alle grote strafzaken op het gebied van mensenhandel en seksuele uitbuiting in de noordelijke provincies zullen worden behandeld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag.

nieuws
21-08-2014
12.

Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen. Beiden spreken donderdag op de SSR Meillo-lezing 'Passie voor kinderrechten'. "Je merkt dat er onder rechters een breed gevoelde behoefte is om deze kwestie aan te pakken."

nieuws
02-10-2018
13.

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Dit onderzoek gaat over de aantallen aangiften kindermishandeling en de vervolging en de berechting in het strafproces van deze aangiften. Er is ook gekeken naar of en hoe vaak het strafverzwarende artikel 304 Sr bij deze zaken ten laste is gelegd. Het onderzoek biedt feitelijke informatie over het gebruik van de strafrechtelijke route bij kindermishandeling, zoals is aangekondigd in het Actieplan aanpak kindermishandeling.

feiten en cijfers
27-01-2011
14.

Slecht zicht op aantal kindermishandelingszaken justitieketen

De gegevens over kindermishandelingszaken in justitiële documenten sluiten niet aan op de definitie van kindermishandeling zoals die in de Jeugdwet is beschreven. Mede daardoor bestaat er geen goed beeld van het aantal kindermishandelingszaken dat bij justitie organisaties geregistreerd is. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
12-05-2017
15.

Advocaat uithuisplaatsingszaak berispt om handtastelijkheid

Een klacht die een bewoonster van een opvanghuis tegen haar advocaat had ingediend, is door De Raad van Discipline in Den Haag gegrond verklaard. Tijdens een bespreking had de advocaat haar meerdere malen gevraagd hem te masseren en haar over haar hand en rug geaaid. De advocaat stond zijn cliënt bij in een uithuisplaatsingsprocedure. Hij heeft een waarschuwing gekregen.

nieuws
28-07-2011
16.

Gespecialiseerde rechters nodig voor goede bestrijding loverboyproblematiek

Voor een goede bestrijding van loverboyproblematiek in Nederland, zijn gespecialiseerde rechters nodig. Dit concludeert landelijk mensenhandelofficier Warner ten Kate in de Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys die afgelopen week verscheen.

nieuws
11-10-2011
17.

Aanwijzing kindermishandeling Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling’ gepubliceerd. In deze aanwijzing wordt precies aangegeven hoe officieren van justitie moeten handelen in zaken waarbij kinderen mishandeld of verwaarloosd worden. De aanwijzing wordt op 1 november 2010 van kracht.

nieuws
28-10-2010
18.

Drassige grondslagen voor strafbaarstelling. Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang

Over de (nieuwe) wetgeving over vemeende culturele delicten: huwelijksdwang.

publicatie
01-08-2012
19.

Inzicht in het jeugdrecht

Rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
27-01-2016
20.

Ontucht voor de rechter

Deel 2: De straffen

publicatie
14-09-2016
21.

Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer.

nieuws
14-12-2015
22.

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring

Om de daderaanpak in strafrechtelijke zin te verbeteren, scherpt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de opsporing en vervolging van geweld in huiselijke kring verder aan.

beleid
21-11-2011
23.

Expertmeeting Individuele Klachtprocedure VN-Vrouwenverdrag

Het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag bestaat nu bijna 10 jaar. Er zijn inmiddels 24 individuele klachten ingediend bij CEDAW, het toezichthoudend Comite. Nederland scoort met vier klachten het hoogste aantal. Van 13 klachten is het standpunt van het Comite bekend en gepubliceerd op de website van CEDAW. Een goed moment om eens stil te staan bij de tot dus ver gevormde jurisprudentie en de werkwijze van het Comite. Welke juridische en beleidsmatige conclusies kunnen getrokken worden? In welke gevallen is het zinvol een klachtenprocedure te starten?

agenda
15-09-2010
24.

Nationaal Rapporteur wil landelijk kader straf bij ontuchtzaken

Er moet een landelijk kader komen voor straftoemeting in ontuchtzaken. Daarvoor pleit Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar onderzoek 'Ontucht voor de rechter'. Uit haar vandaag gepubliceerde rapport blijkt bovendien dat bijna de helft van de volwassen daders geen gevangenisstraf krijgt opgelegd.

nieuws
14-09-2016
25.

'Naleving kinderrechten kan beter'

Defence for Children – ECPAT en UNICEF Nederland:

nieuws
02-06-2009
26.

Studienamiddag over het verband tussen alcohol en partnergeweld

Verschillende elementen van zowel partnergeweld als alcoholgebruik worden belicht.

agenda
26-06-2012
27.

Tweede zwartboek over rechtspositie slachtoffers

Slachtoffers van een gewelds- of een zedenmisdrijf voelen zich door rechters en het Openbaar Ministerie nog te vaak in de kou gezet. LANZS, het landelijk advocatennetwerk zedenslachtoffers, heeft daarom een Zwartboek deel 2 opgesteld. Dit tweede zwartboek is aangeboden aan de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar.

nieuws
27-09-2012
28.

Contactverbod geldt straks ook in Duitsland

Nederlandse slachtoffers van huiselijk geweld die uitwijken naar Duitsland, krijgen voortaan makkelijker wettelijke bescherming. Dit is een gevolg van een wetsontwerp dat het kabinet Merkel vorige week heeft aangenomen over het overnemen van geweldbeschermingsbeslissingen uit andere EU-landen.

nieuws
18-08-2014
29.

Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft gisteren de klachten van de ouders tegen een behandelend kinderarts en tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis ongegrond verklaard.

nieuws
28-02-2018
30.

‘Signalen seksueel misbruik onvoldoende herkend’

Hulpverleners in de jeugdzorg moeten extra getraind worden om signalen van seksueel misbruik bij kinderen sneller te herkennen. Dat is een van de conclusies van de commissie-Samson, die onderzoek doet naar misbruik in de jeugdzorg van 1945 tot nu.

nieuws
21-06-2011
31.

Rotterdam niet in beroep tegen Riagg

De gemeente Rotterdam gaat niet in beroep in de zaak tegen de Riagg. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg kreeg van de gemeente geen subsidie meer, omdat zij niet wilde meewerken aan een verplichte meldcode huiselijk geweld. Daarop werd de gemeente aangeklaagd.

nieuws
12-07-2011
32.

Aanwijzing Huiselijk Geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) Openbaar Ministerie

Op 1 juni 2010 is de nieuwe Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) van het Openbaar Ministerie in werking getreden. De Aanwijzing huiselijk geweld (2008A026) uit 2009 is hiernmee koment te vervallen. Deze aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor onder andere de invulling van lokale samenwerking tussen politie, OM en reclassering.

organisatie
12-02-2010
33.

Promotie: Strafrechterlijke vervolging van huwelijksdwang

Op grond van haar juridisch onderzoek concludeert Iris Haenen dat het strafrechtelijke instrumentarium in Nederland reeds voldoende is uitgerust om gevallen van huwelijksdwang te kunnen vervolgen.

agenda
24-06-2014
34.

Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

nieuws
13-04-2016
35.

Openbaar Ministerie

Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

organisatie
12-02-2010
36.

DEZE BIJEEKOMST IS VOORLOPIG UITGESTELD

agenda
02-02-2006
37.

Amsterdamse rechtbank wijst vrijwel alle beroepszaken huisverbod af

De rechtbank Amsterdam, team Familiezaken, heeft in het eerste halfjaar zeven uitspraken gedaan naar aanleiding van een beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening tegen een tijdelijk huisverbod. De rechtbank oordeelde in alle gevallen dat het verbod terecht was opgelegd.

nieuws
24-07-2009
38.

Hogere vergoeding proceskosten voor burger

Dit is een gevolg van een wijziging in het zogeheten Besluit proceskosten bestuursrecht op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie. Daarin staan de bedragen voor de berekening van de hoogte van de proceskostenvergoedingen.

nieuws
03-10-2009
39.

Seksueel binnendringen kan volgens rechter ook digitaal

De rechtbank Limburg heeft een man uit Kerkrade gisteren veroordeeld voor het seksueel binnendringen van minderjarige meisjes, terwijl hij nooit fysiek contact had met zijn slachtoffers. Hij liet hen voor de webcam seksuele handelingen verrichten.

nieuws
23-01-2019
40.

Rotterdam mag Riagg subsidie niet weigeren

De gemeente Rotterdam mag het Riagg geen subsidie onthouden omdat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg weigert de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

nieuws
03-06-2011
41.

Training: Juridische aspecten van huiselijk geweld

In uw werk als medewerker bij een steunpunt huiselijk geweld, maatschappelijk werk, vrouwenopvang of GGZ instelling krijgt u ongetwijfeld vragen rond aangifte, de juridische procedures en de rechten van slachtoffers, het huisverbod en contactverbod, vragen over de verblijfsvergunning, het recht op de woning na echtscheiding, het ouderlijk gezag en de regeling van de omgang.

agenda
24-03-2011
42.

Opiniestuk Margreet de Boer en Katinka Lünnemann over positie van slachtoffers

Criminologe Margreet de Boer en senior onderzoeker Katinka Lünnemann hebben een opiniestuk geschreven over de positie van slachtoffers in het strafproces. Verschillende voorstellen om deze positie te verbeteren, zijn onlangs gelanceerd. Dat is volgens de auteurs toe te juichen. Maar ze vragen zich wel af of al deze voorstellen echt in het belang van de slachtoffers zijn.

nieuws
28-02-2012
43.

Disciplinair ontslag door huiselijk geweld

De gemeente Achtkarspelen heeft een ambtenaar, die zijn echtgenote meerdere malen mishandeld had, terecht ontslagen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, onlangs gesteld. Huiselijk geweld werd in dit geval als plichtsverzuim aangemerkt.

nieuws
19-12-2014
44.

Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze week het wetsvoorstel Uitbreiding spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling maakt deel uit van het beleid slachtoffers beter te ondersteunen.

nieuws
17-02-2012
45.

Europese Seminar campagne over geweld tegen vrouwen

Op 21 en 22 febuari 2007 is Nederland gastland voor het eerste regionale seminar, dat van de West-Europese landen, over de Europese campagne om het geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.

nieuws
20-02-2007
46.

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg over de problemen die zich voordoen in de relatie tussen ouders en Bureau Jeugdzorg in gevallen van ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen, en de manier waarop Bureaus Jeugdzorg deze problemen kunnen verminderen, bezien vanuit de behoorlijkheidsvereisten en kinderrechten.

feiten en cijfers
08-11-2012
47.

Wetsvoorstel: Spreekrecht slachtoffers uitbreiden

Het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven wordt aangevuld. In de toekomst kunnen slachtoffers op de terechtzitting ook zeggen wat ze vinden van (bijvoorbeeld) de schuld van de verdachte, het bewijs dat in de strafzaak is verzameld en wat de straf zou moeten worden.

nieuws
05-10-2013
48.

Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft gisteren een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

nieuws
08-03-2017
49.

Cursus Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbeschermingsrecht

Cursus over nieuwe wettelijke regelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht en het jeugdbeschermingsrecht

agenda
02-12-2014
50.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
51.

Force and Marriage

The Criminalisation of Forced Marriage in Dutch, English and International Criminal Law

publicatie
01-07-2014
52.

Kinderrechtenhuis in Leiden geopend

Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet heeft op 28 mei in Leiden het Kinderrechtenhuis geopend. Dit nieuwe centrum voor informatie, communicatie en educatie rond kinderrechten is gevestigd in een voormalig weeshuis. Een symbolische plek, want verbonden met de situatie en rechten van kinderen in moeilijke omstandigheden.

nieuws
04-06-2010
53.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
54.

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag bekendgemaakt.

nieuws
22-02-2018
55.

Iraanse verdedigster mensenrechten Sadr krijgt Mensenrechtentulp 2009

De Mensenrechtentulp 2009 gaat naar de Iraanse mensenrechtenadvocate Shadi Sadr. Zij krijgt de mensenrechtenprijs van de Nederlandse regering voor de moed en het doorzettingsvermogen die zij toont bij het beschermen en bevorderen van de rechten van haar medeburgers.

nieuws
20-10-2009
56.

Clausuleren recht op contact na partnerdoding

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding is op 1 januari 2018 in werking getreden.

beleid
02-01-2018
57.

Risicotaxatie langs de meetlat

Landelijke studiedag over risicotaxatie in de forensische zorg, ggz en justitie.

agenda
04-12-2013
58.

OM behandelt meer geweldszaken

Over de hele linie gezien was er in 2006 minder criminaliteit dan de jaren daarvoor. In het geval van geweldszaken ziet het Openbaar Ministerie (OM) echter een stijgende lijn, meldde het college van procureurs-generaal vandaag.

nieuws
19-04-2007
59.

Burgemeester Eindhoven wint hoger beroep huisverbod

De oplegging van een huisverbod door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in augustus vorig jaar, is gisteren in hoger beroep gegrond verklaard. Het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, die een beroep daartegen gegrond verklaarde, werd vernietigd.

nieuws
28-08-2014
60.

Rechter oordeelt voortaan over omgang kind na partnerdoding

De kinderrechter krijgt vanaf 1 januari 2018 de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt, moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

nieuws
29-12-2017
61.

OM mag medische info gebruiken in zaak kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in een strafonderzoek naar het verdachte overlijden van een driejarig jongetje. De huisartsenpost waarvan de gegevens afkomstig zijn, kan in dit geval geen beroep doen op het medisch verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

nieuws
03-03-2012
62.

Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen

Familierechters signaleerden in de afgelopen jaren dat het aantal vechtscheidingen toeneemt en de gevolgen daarvan. Zij ontwikkelden verschillende alternatieve werkwijzen en procedures. Het doel was steeds een in maatschappelijk opzicht effectievere afdoening, vooral in het belang van de betrokken kinderen. In opdracht van de Raad voor de rechtspraak en onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht, is door familierechters een Visiedocument opgesteld. Hierin staat beschreven wat gerechten doen om te voorkomen dat strijdende ouders schade toebrengen aan hun kinderen.

publicatie
07-11-2016
63.

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

publicatie
07-10-2011
64.

Rechtbank Overijssel verplicht overleg met kinderen bij scheiding

Als eerste rechtbank in Nederland gaat Rechtbank Overijssel ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.

nieuws
27-03-2018
65.

Huiselijkgeweld.nl juni 2003

Jaargang 3, no. 2 - juni 2003

publicatie
01-06-2003
66.

Het belang van het kind in complexe scheidingen

Pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda

publicatie
06-02-2017
67.

Justice for Victims: Cross-cultural perspectives on conflict, trauma and reconciliation

Invitation to submit an abstract for this symposium to be held in may 2012 in the Netherlands.

agenda
20-05-2012
68.

De aanpak van stalking: wanneer wordt lastig vallen strafbaar?

Juridische (on)mogelijkheden en psychologische aspecten van daders en slachtoffers.

agenda
12-04-2013
69.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

nieuws
16-05-2018
70.

Beleidsthema's Openbaar Ministerie

Voorjaarnota 2016. Ontwikkelingen en consequenties beleidsthema's OM

organisatie
09-06-2016
71.

Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

nieuws
19-05-2015
72.

Restorative Justice and Domestic Violence

A Guide for practitioners

publicatie
05-02-2016
73.

Juridische bijstand aan slachtoffers van zedenmisdrijven

De (on)mogelijkheden voor zedenslachtoffers in het strafrecht en het civiele recht.

agenda
11-04-2013
74.

Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk

Een uitgebreid naslagwerk gericht op de praktische omgang met slachtofferrechten.

publicatie
05-02-2014
75.

Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp.

nieuws
12-11-2008
76.

Bestuurders presenteren plan nieuwe jeugdzorg

Eén nieuwe overheidsinstantie moet de taken van de huidige Bureaus Jeugdzorg én de Raad voor de Kinderbescherming overnemen. Dat is het advies van deskundigen en bestuurders in de jeugdzorg. Zij presenteerden afgelopen vrijdag hun ontwerp voor een nieuwe jeugdbescherming. Dit plan moet een einde maken aan de bureaucratie en de sterk verbrokkelde hulpverlening in het huidige jeugdzorgsysteem.

nieuws
12-09-2011
77.

Themazittingen huiselijk geweld Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland brengt komende vrijdag bij de Rechtbanken Gelderland en Overijssel verdachten van huiselijk geweld voor de politierechter. In totaal gaat het om 31 verdachten, die betrokken zouden zijn bij mishandeling of bedreiging van een (ex-)partner, familielid of kind.

nieuws
10-11-2014
78.

Lancering State of the World Population rapport 2015

Rutgers en UNFPA organiseren op donderdag 3 december een bijeenkomst over vluchtelingen en hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

agenda
03-12-2015
79.

Themazitting huiselijk geweld Amsterdam

Tijdens een speciale themazitting huiselijk geweld heeft de Amsterdamse rechtbank vorige week vijf zaken behandeld. In Het Parool noemt strafrechter Sieneke Boekhoudt, haar rol in huiselijkgeweld-zaken een speciale: “In het geval van huiselijk geweld moeten we verder kijken dan de straf alleen; het gaat erom dat het gezin snel in beter vaarwater komt."

nieuws
02-12-2013
80.

Beroepsgeheim in dubio

Een juridisch wetenschappelijk onderzoek naar de plaats en betekenis van het medisch beroepsgeheim in het Nederlandse rechtsstelsel in het licht van maatschappelijke vraagstukken en schokkende gebeurtenissen.

feiten en cijfers
01-10-2012
81.

Veroordeling mensenhandel blijft lastig

Slechts een krappe meerderheid van het aantal mensenhandelzaken eindigt in een veroordeling. Tot die conclusie komt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM) op basis van onderzoek naar cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) over vervolging en berechting van mensenhandelzaken in eerste aanleg over de periode 2006-2010.

nieuws
09-01-2012
82.

OM Rotterdam behandelt meer zaken huiselijk geweld

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2008 fors meer zaken van huiselijk geweld behandeld dan een jaar eerder. De cijfers werden donderdag gepresenteerd door hoofdofficier van justitie mr. H. Korvinus tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

nieuws
17-01-2009
83.

Jaarcongres: Mensenrechten-Vrouwenrechten in Nederland (Vrouw en Recht)

Het komende Jaarcongres is gewijd aan grondrechten en mensenrechten(verdragen) in Nederland en met name hoe deze hun doorwerking hebben in het overheidsbeleid en in de rechtspraak.

agenda
09-10-2013
84.

Wetsvoorstel affectieschade

Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf. Het kan daarbij gaan om zowel geestelijk als lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na seksueel geweld.

beleid
20-07-2015
85.

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

nieuws
01-12-2017
86.

Raad van State: Man te weinig gehoord, huisverbod onterecht

De burgemeester van Veere heeft een man uit het Zeeuwse Serooskerke ten onrechte twee huisverboden opgelegd na een ruzie en handgemeen in de relationele sfeer. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.

nieuws
09-02-2012
87.

Jeugdwet, Tekst & Toelichting

De Jeugdwet draagt bij aan de transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

publicatie
10-09-2014
88.

Hof: alleenstaande-ouderkorting ook mogelijk op geheim adres

De Belastingdienst moet een vrouw die wegens huiselijk geweld en stalking geen woonadres kon opgeven, toch alleenstaande-ouderkorting toekennen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hoger beroep dat de vrouw hierover aanspande gegrond verklaard.

nieuws
07-05-2018
89.

De wurggreep van een minnaar (artikel)

Reconstructie van een zedenzaak

publicatie
09-02-2015
90.

Administrative data collection on intimate partner violence

The role of the judiciary

feiten en cijfers
14-08-2018
91.

GIA in het regeerakkoord

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

nieuws
11-10-2017
92.

Geen aparte rechtbank voor huiselijk geweld

Er komt geen speciale rechtbank voor zaken die draaien om huiselijk geweld. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hadden daarop aangedrongen, maar minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gaat er niet in mee.

nieuws
03-06-2009
93.

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

publicatie
01-04-2010
94.

Limburg start pilot Uniform Hulpaanbod in scheidingsprocedures

Op initiatief van de rechtbank Limburg is in Roermond vorige week het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt.

nieuws
29-10-2018
95.

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht

Op maandag 28 november 2011 organiseert Studiecentrum Kerckebosch de themadag 'De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!'.

agenda
28-11-2011
96.

Langduriger toezicht zeden- en zware geweldsdelinquent

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), waarmee de Eerste Kamer gisteren heeft ingestemd.

nieuws
25-11-2015
97.

VVD wil wraakporno sneller en zwaarder bestraffen

Mensen van wie naaktbeelden op internet worden verspreid, moeten sneller bij de rechter terechtkunnen. De VVD wil dat verspreiding strafbaar wordt gesteld via een 'superspoedprocedure'.

nieuws
05-04-2018
98.

Familierecht en huiselijk geweld

Er is nog weinig bekend over de wijze waarop geweld in het gezin, en dan met name geweld tegen de partner, een rol speelt in de besluitvorming rond omgang en gezag. In januari 2008 vond daarom een expertmeeting plaats over de rol van het familierecht in geval van geweld tussen partners. Deze notitie diende ter voorbereiding op de expertmeeting.

publicatie
03-04-2008
99.

Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling

Datum inwerkingtreding: 1 november 2010Geldigheidsduur: 31 oktober 2014Datum vaststelling: 11 oktober 2010

organisatie
29-10-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: