Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

49 resultaten gevonden met "seksueel geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Handleiding opstellen seksualiteits- en veiligheidsbeleid

GGZ Nederland heeft een online handleiding gepubliceerd die handvatten biedt voor het maken van seksualiteits- en veiligheidsbeleid. Deze handleiding is bedoeld voor de verantwoordelijken voor dit beleid binnen GGZ-instellingen.

publicatie
15-01-2015
2.

Voorlichtingsfilm Lief, Lijf & Leven

Voorlichtingsfilm die alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht voor mensen met een verstandelijke beperking. De onderwerpen variëren van kennis over het eigen lichaam tot de mogelijkheden en gevaren van internet en social media, seksueel misbruik, loverboys/-girls en weerbaarheid.

publicatie
28-05-2015
3.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Adviezen en aanbevelingen op de terreinen waar vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland.

publicatie
12-03-2018
4.

Genoeg

Genoeg is een gedichtenbundel over de verwerking van seksueel geweld in het gezin. De bundel is het resultaat van een ontroerende en dierbare samenwerking tussen twee vrouwen, twee talen en de verbinding daartussen.

publicatie
14-10-2011
5.

Verlamd van angst

Herstellen na seksueel misbruik

publicatie
25-09-2017
6.

SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Een praktisch handboek.

publicatie
17-12-2013
7.

Neemt geweld tegen vrouwen af?

Hoofdstuk uit Emancipatiemonitor 2018

publicatie
18-12-2018
8.

Bitter avontuur

Drie vrouwen in het verborgen Nederland.

publicatie
15-10-2012
9.

Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

publicatie
11-09-2017
10.

‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (artikel)

Reconstructie Misbruik door vrouw

publicatie
03-09-2018
11.

Wat wij kunnen doen

Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik

publicatie
09-10-2017
12.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
13.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
14.

Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

publicatie
20-02-2017
15.

Drakenslippers

Drakenslippers van Rosalind Penfold verhaalt in stripvorm over tien jaar huiselijk geweld. Iedere vrouw die dit heeft ondergaan zal de tekenen herkennen: het patroon van leugens en geniepigheden, dat uitgroeit tot een bombardement van verbaal, emotioneel, seksueel en lichamelijk geweld.

publicatie
14-11-2006
16.

Aan handen en voeten gebonden

Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

publicatie
10-03-2015
17.

Misbruikt

Vier slachtoffers van seksueel misbruik maken een reis door hun verleden.

publicatie
30-08-2017
18.

Vrouwelijke zedendelinquenten

Promotieonderzoek naar kenmerken en motieven van vrouwelijke daders van zedendelicten

publicatie
15-12-2014
19.

Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

publicatie
04-02-2014
20.

Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

publicatie
02-03-2016
21.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
22.

Ontucht voor de rechter

Deel 2: De straffen

publicatie
14-09-2016
23.

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

publicatie
27-11-2015
24.

Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

publicatie
22-01-2018
25.

#zeghet. Slachtoffers seksueel geweld hebben zetje nodig om te praten (artikel).

Bespreekbaar maken van seksueel geweld leidt eerder tot adequate hulpverlening.

publicatie
09-11-2015
26.

Verslag Symposium ‘Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld'

Verslag van het jaarlijkse symposium ter gelegenheid van de Europese dag van het slachtoffer op vrijdag 21 februari 2014.

publicatie
04-03-2014
27.

‘Zeventig procent van mijn cliënten met verstandelijke beperking is misbruikt’ (artikel)

Interview met psycholoog Janny Beernink over de door haar ontwikkelde methode “Mijn levensverhaal, een ontdekkingsreis naar mijzelf”.

publicatie
30-08-2018
28.

Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context

Over de verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor slachtoffers, plegers en omstanders.

publicatie
13-01-2014
29.

Verboden liefdes

Themanummer van Justitiële Verkenningen over partnerkeuzen waarbij er grote ongelijkheid is tussen de partners en die daarom maatschappelijk afgewezen, ontmoedigd of zelfs verboden worden.

publicatie
14-09-2015
30.

De wurggreep van een minnaar (artikel)

Reconstructie van een zedenzaak

publicatie
09-02-2015
31.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
32.

Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking

Onderzoek naar voorzieningenniveau en ervaren welzijn en veiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

publicatie
20-10-2015
33.

Liefde zonder vlinders

Merel van Groningen, die zelf als tiener te maken kreeg met seksueel misbruik, verzorgt voorlichtingsdagen op scholen. Tijdens deze voorlichtingsdagen sprak zij met tientallen jongeren.

publicatie
14-09-2015
34.

Roads & boundaries

De essays in dit boek van Marianne Vysma en Marian Tankink (eds.) gaan over het belang van het individu om deel uit te maken van een groep of van een cultuur. Het "niet verbonden" zijn met cultuur of groep kan ziekte(s), aantasting van de gezondheid betekenen.

publicatie
15-09-2011
35.

Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

publicatie
15-06-2007
36.

Empowering Circles. Circles of Support and Accountability

Onderzoek naar de effecten van COSA, waarbij vrijwilligers zedendelinquenten ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

publicatie
03-11-2015
37.

Zedenalmanak

Juridische en psychosociale aspecten van seksueel geweld

publicatie
23-03-2003
38.

Wijzer met sociale media

De handleiding biedt jeugdhulpverleners en andere professionele opvoeders maar ook ouders informatie over online seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens jongeren en geeft in dit kader tips en adviezen.

publicatie
04-07-2014
39.

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

publicatie
10-01-2014
40.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
41.

Shelter From the Storm

A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world. State of the World Population rapport 2015

publicatie
07-12-2015
42.

Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

publicatie
15-05-2015
43.

Serieplegers: Kenmerken, achtergronden en opsporing

Achtergronden, motieven, modus operandi en slachtoffers.

publicatie
30-04-2014
44.

Seksueel geweld tegen kinderen: Een probleem van ons allemaal

Themanummer van Augeo met interviews over eigen ervaring met en aanpak van seksueel misbruik van kinderen

publicatie
09-07-2015
45.

Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

publicatie
22-06-2015
46.

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

publicatie
24-07-2018
47.

Van incident tot fundament: vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

Drie instrumenten die organisaties concrete handvatten bieden voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. En het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

publicatie
01-06-2010
48.

Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie (artikel)

Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen en gezien de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

publicatie
16-10-2013
49.

Rape, survivors, policies and support systems, a European challenge

E-book over de vierde internationale conferentie over slachtoffers van verkrachting.

publicatie
01-10-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: