Belasting mantelzorgers neemt toe

De belasting voor mantelzorgers wordt de komende jaren alleen maar zwaarder dan op dit moment het geval is. Dat blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het totaal aantal mensen dat mantelzorg kan bieden neemt af, terwijl het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder verhoudingsgewijs toeneemt.

In het rapport Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040 gaan het SCP en PBL in op de vraag of er in de toekomst wel voldoende mantelzorg beschikbaar zal zijn voor de groeiende groep ouderen.

Tevens wordt een beeld geschetst van de te verwachten ontwikkelingen op regionaal niveau van zowel het aantal zelfstandig wonende ouderen (75 plus) dat mantelzorg zal ontvangen in de toekomst (2018-2040) als de beschikbaarheid van gevers van deze mantelzorg.

Naast de Toekomstverkenning mantelzorg, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een beleidssignalement Mantelzorg uit gebracht. Mantelzorgers in het vizier geeft een overzicht van de belangrijkste kennis over mantelzorg in Nederland die verzameld is door het SCP en die aanknopingspunten biedt voor het beleid.

Bijna een op de tien mantelzorgers heeft te maken met ernstige belasting. De kans hierop neemt toe als mensen meer intensieve hulp geven of iemand helpen met dementie, een psychisch probleem of in een terminale fase. Als intensieve hulp wordt gecombineerd met werk of school of als mantelzorgers alleen helpen kunnen ze overbelast raken. Deze kan komen uit het sociale netwerk, van zorgprofessionals zoals de thuiszorg, van de huisarts of diens praktijkondersteuner, van de gemeente en op het werk of het onderwijs. Met deze inzichten, uitgewerkt in het beleidssignalement, hebben beleidsmakers de meest actuele aanknopingspunten over mantelzorgers in Nederland in handen.

Ontspoorde mantelzorg

Overbelasting bij mantelzorgers kan leiden tot psychische of lichamelijke mishandeling, of verwaarlozing. Ontspoorde mantelzorg bij ouderen is geen kwestie van kwade wil. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verkeerde behandeling of compassiemoeheid.