Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseur voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) in ons land hebben te maken met complexe domeinoverstijgende problemen.

Zij brengen de kennis en expertise van gemeentelijke, straf- en zorgorganisaties bijeen om een passende aanpak te vinden voor mensen met zeer ingewikkelde problemen en (vaak) een hoog veiligheidsrisico. Problemen waar geen standaardoplossingen voor bestaan.

Binnen de ZVH worden ook steeds vaker risicotaxaties uitgevoerd op geweld en dreiging vanuit straf én zorg en interventies hierop afgestemd. Door deze vervolgens goed te monitoren, wordt de vinger aan de pols gehouden en waar nodig bijgestuurd. Uit verschillende inspectierapporten blijkt dat deze manier van coördinatie, informatiedeling, aanpak, en risicotaxatie en monitoring een grote toegevoegde waarde is van de ZVH.

Conclusies

De Eindrapportage Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen laat zien dat er beter wordt samengewerkt op inhoudelijke thema’s en op het op orde brengen van ‘het huis’ op wezenlijke onderdelen (informatiedeling en privacy, ICT-gebruik en positionering).  De conclusie van het eindrapport is dat ZVH hun positie als procesregisseur in de aanpak van zeer complexe, meervoudige casuïstiek de afgelopen jaren flink hebben versterkt.

De samenwerking binnen en tussen de ZVH vinden alle partijen zo nuttig dat er ook de komende jaren op deze manier verder wordt gewerkt om meer ingewikkelde problemen van inwoners voor hen en hun omgeving hanteerbaar te maken.