Voortgang Programma Scheiden zonder Schade

Er wordt momenteel een escalatieladder ontwikkeld voor problemen in de naleving van de omgangsafspraken na een (vecht)scheiding. Doel is om inzichtelijk te maken welke stappen er genomen kunnen worden in de naleving van omgangsafspraken en hoe ouderverstoting kan worden voorkomen.

Dat schrijft Minister Dekker (Rechtsbescherming) in een voortgangsbericht over het programma Scheiden zonder Schade.

Het programma Scheiden zonder Schade heeft de afgelopen 2,5 jaar hard gewerkt aan een nieuwe scheidingsaanpak, om schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders zoveel mogelijk te voorkomen.

Dekker benadrukt dat deskundigheidsbevordering bij de betrokken professionals een voorwaarde is voor de nieuwe scheidingsaanpak. Regiolabs organiseren daarom deskundigheidssessies voor professionals op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

De nieuwe scheidingsaanpak bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: 

• Een gezinsvertegenwoordiger/casushouder, als coördinator van het gezin in het scheidingsproces. 
• Een nieuwe scheidingsprocedure voor gezamenlijke toegang ouders bij de rechtbank, die snel, oplossingsgericht en de-escalerend werkt. 
• Een digitaal plein waar ouders, kinderen en professionals laagdrempelig terecht kunnen voor neutrale informatie en ondersteuning rondom scheidingen.
• Een specialist contactverlies die ingezet kan worden wanneer contactverlies tussen ouder en kind dreigt of speelt. 

Ouderverstoting

De specialist contactverlies valt binnen een verdiepingsslag die het programma is gestart, specifiek gericht op het tegengaan van ouderverstoting. Daarbinnen valt ook de eerder genoemde escalatieladder.

De-escalatie is het streven en dwang moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Met betrokken instanties als de politie, Veilig Thuis, RvdK en het OM, wordt verkend hoe de werkwijze en samenwerking, met name in de preventieve fase, verder kan worden verstevigd.