Inspecties gaan gezamenlijk toezicht houden op aanpak huiselijk geweld

De samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein starten in 2024 een gezamenlijk toezicht op de aanpak van geweld in huiselijke kring.

De inspecties doen dit omdat professionals in veel verschillende sectoren hiermee te maken hebben. Denk aan zorg, onderwijs, schuldhulp, politie en veiligheid.

In het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein werken vier Rijksinspecties samen, te weten:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Nederlandse Arbeidsinspectie

U vindt meer informatie op de website www.toezichtsociaaldomein.nl (bron).