Multifocus

Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. De methode helpt multi-probleem gezinnen de geweldspiraal te doorbreken.

Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp.

Uit een procesevaluatie geven intensief casemanagers aan dat ze een positieve invloed zien op het realiseren van de doelen op gezinsniveau. Gezinnen ervaren de methode als waardevol en leerzaam.

1. Beschrijving methode

Doel

De (transgenerationele) geweldspiraal in een gezin is doorbroken met behoud of herstel van de onderlinge relaties. Behoud of herstel van onderlinge relaties wordt niet nagestreefd wanneer er sprake is van intiem terrorisme of seksueel misbruik van kinderen en/of wanneer één of meer gezinsleden behoud of herstel van onderlinge relaties niet willen.

Doelgroep

De doelgroep van Multifocus bestaat uit gezinnen met complexe, meervoudige problematiek, waarbij eerdere meldingen van huiselijk geweld bekend zijn, het risico van escalatie of herhaling van geweld hoog wordt ingeschat en/of eerdere, reguliere hulpverlening gericht op de aanpak van huiselijk geweld is vastgelopen. In vrijwel alle gevallen betreft het gezinnen met kinderen.

Aanpak

Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. De inzet van één Intensief casemanager is een cruciale factor voor het succes van Multifocus. De Intensief casemanager realiseert samen met ketenpartners een integrale, sluitende en effectieve aanpak van huiselijk geweld in gezinnen met meervoudige, complexe problemen.

Multifocus kent de volgende fasen.

 • aanmelding en eerste contact
 • intake en diagnostiek
 • opstellen van het handelingsplan en advies
 • hulpaanbod door ketenpartners
 • afronding en afsluiting.

Binnen deze fasen voert de Intensief casemanager de volgende onderdelen uit:

 • genogram en relatiekaart
 • hiërarchie van Engel
 • psycho-educatie
 • intakeverslag
 • handelingsplan
 • familieconferenties
 • verzoeningsgesprek
 • overdracht en bemiddeling
 • evaluatiegesprekken.

Een randvoorwaarde is een attitude van de Intensief casemanager die respectvol is en getuigt van meervoudig partij kunnen zijn.

Uitvoerende organisaties

Multifocus wordt uitgevoerd door een Intensief casemanager in samenwerking met ketenpartners die worden geselecteerd op basis van de (latente) hulpvraag van gezinnen.

2. Samenvatting werkzame elementen

 • De totale regie is in handen van één Intensief casemanager, die een centrale coördinerende rol met een uitvoerende rol combineert.
 • Het perspectief op korte termijn is veiligheid, op langere termijn het doorbreken van de transgenerationele cyclus.
 • Een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld via een driesporenbeleid: pleger, slachtoffer, kinderen.
 • Meervoudige partijdigheid: onafhankelijk en neutraal te werk gaan en alle betrokkenen het gevoel geven achter hen te staan.
 • Systeemgerichte benadering: geweld wordt gezien als een gevolg van interactiepatronen binnen het gezin.
 • De ketenaanpak: een integrale en sluitende aanpak ondersteund door een gemeenschappelijke visie op huiselijk geweld en goede samenwerkingsafspraken.
 • Snelheid: snel handelen bij een crisis, rust scheppen, een plan van aanpak opstellen en intakegesprekken starten.
 • Empoweren van het gezin door hen de regie over hun eigen leven te geven. Door het formuleren van een eigen hulpvraag en van daaruit zoveel mogelijk op eigen kracht, met steun van het sociaal netwerk, een perspectief te ontwikkelen zonder geweld.
 • De oplossingsgerichte benadering waarin op basis van respect wordt samengewerkt met de cliënten en een gemeenschappelijk plan wordt gemaakt om de veiligheid in het gezin te garanderen.
 • Toepassing van technieken en vaardigheden die er expliciet op zijn gericht om de motivatie van cliënten te bevorderen en een positief verwachtingspatroon te creëren, zoals de toepassing van de houdingsaspecten.
 • De gecombineerde inzet, op maat, van instrumenten als het genogram, de hiërarchie van Engel en psycho-educatie.
 • Specifieke aandacht voor de kinderen: het ‘ontschuldigen’, het herstellen van de vertrouwensband met de ouders en het via geweldloos verzet de-escaleren van eventueel gewelddadig gedrag van kinderen onderling of naar hun ouders.
 • Gezinnen worden gedurende een jaar gemonitord.

3. Beoordeling

De interventie Multifocus is in juni 2016 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie heeft een mooi handboek en beschikt over een specifieke training. De interventie lijkt goed uitvoerbaar, maar vergt wel de nodige invulling van de uitvoerders zelf. Er is een brede onderbouwing aanwezig met een krachtgerichte focus met noodzaak van en aandacht voor integrale, systeem- en gezinsgerichte benadering en het systeem van de professionals.

4. Onderzoek

In 2015 is een procesevaluatie uitgevoerd naar de werking en uitvoering van Multifocus (Goedhart, Goedee & Cremers, 2015). Daaruit blijkt onder meer dat gezinnen de toepassing van Multifocus door de Intensief casemanager als behulpzaam, waardevol, leerzaam en verrijkend ervaren. De Intensief casemanagers zien een positieve invloed op het realiseren van de doelen op gezinsniveau. Verder blijkt dat Intensief casemanagers in de eerste fase snel het eerste contact met het gezin leggen maar daarbij rekening dienen te houden met de ‘belastbaarheid’ van het gezin.

5. Ontwikkelaar

Mutsaersstichting
Matthieu Goedhart
Postweg 88
5915 HB Venlo

E-mail: info@mutsaersstichting.nl
Telefoon: 0900 688 72 37