Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel waar­bij alle ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk wor­den voor be­schermd wo­nen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 28 april 2021 advies uitgebracht over het wetsvoorstel waarbij alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. Het advies is op 3 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid.

De mensen om wie het gaat

Het voorstel gaat over burgers die niet zelfstandig kunnen wonen: mensen met bijvoorbeeld psychische problemen, ernstige handicaps, verslavingsproblemen of die te maken hebben met huiselijk geweld. Hun situatie wordt vaak verder gecompliceerd door problemen zoals armoede en schulden, dreigende huisuitzetting of dakloosheid, of werkloosheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een voorziening voor beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beschermd wonen is een kostbare en specialistische voorziening en wordt daarom door een klein aantal gemeenten aangeboden. De regering wil echter dat alle gemeenten deze voorziening gaan ontwikkelen.

De verantwoordelijke gemeenten

Het wetsvoorstel is bedoeld om die operatie te stimuleren. Nu kan iedere burger die behoefte heeft aan beschermd wonen aankloppen bij de gemeente die hij zelf uitkiest; meestal is dat de gemeente waarin de voorziening beschikbaar is. Het voorstel houdt in dat voortaan één gemeente verantwoordelijk is; meestal is dat de gemeente waar de cliënt woont of gewoond heeft. Die gemeente moet de voorziening dan zelf verschaffen of inkopen bij een instelling in een andere gemeente.

Bron: raadvanstate.nl