Kwetsbare zwangeren en bescherming van het ongeboren kind

Hieronder volgen een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Kwetsbare zwangeren en bescherming van het ongeboren kind
PDF document | 2 pagina's | 85 kB
Factsheet | 01-11-2018
Factsheet Vulnerable pregnant women and protection of the unborn child
PDF document | 3 pagina's | 109 kB
Factsheet | 15-09-2020

Wie zijn kwetsbare zwangeren?

Kwetsbare zwangeren hebben verhoogd risico op gezondheidsschade voor zichzelf en ongeboren kind, op een slechte zwangerschapsuitkomst en op mishandeling en verwaarlozing van het kind. Een slechte start van een baby werkt levenslang door.

Ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen kunnen al tijdens de zwangerschap worden gesignaleerd en betreffen zowel gedrag en leefstijl van de zwangere als die van de (ex)partner/mede-opvoeder.

Situaties waarin kwetsbaarheid bestaat van moeder en (ongeboren) kind zijn bijvoorbeeld situaties waarin aanstaande ouders: slachtoffer/pleger zijn van huiselijk geweld, psychiatrisch patiënt zijn of waarbij bepaalde psychiatrische problemen spelen, een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben, een verslaving hebben, erg jong zijn (tienerzwangerschappen) of problemen ervaren op meerdere levensgebieden.

Signalen en risicofactoren

 • Partnergeweld voorafgaand aan en gedurende de zwangerschap.
 • Ervaringen van aanstaande ouder(s) met kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik) in de eigen jeugd.
 • Ondertoezichtstelling (OTS) eerder kind.
 • Psychiatrische problemen bij aanstaande ouders en/of Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
 • (Postnatale) depressie.
 • Roken, alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap.
 • Alcohol- en drugsmisbruik / verslaving bij de partner/mede-opvoeder.
 • Tienerzwangerschappen, onbedoeld zwanger, laagopgeleid en alleenstaand (vooral in combinatie: een groep die veel in VoorZorg komt).
 • Vroeggeboorte en laag geboortegewicht.
 • Negatieve opvattingen over ongeboren kind en/of eerdere kinderen.
 • Niet of laat in zorg komen, therapie ontrouw, vaak afspraak afzeggen en niet verschijnen, onvoldoende zelfzorg.
 • Problemen en stress op meerdere levensgebieden: huisvesting, financiële problemen en schulden, werkloosheid, onverzekerd zijn, criminaliteit, geweld in het gezin, geen of niet-helpend sociaal netwerk.

Hulp bij signaleren voor diverse groepen professionals

Beschikbare hulp tijdens de zwangerschap

Laagdrempelig

 • Prenatale Huisbezoeken Jeugdverpleegkundige (JGZ) of (Prenataal) Stevig Ouderschap.
 • Sociaal wijkteam (praktische hulp op alle leefdomeinen, lichte opvoedingsondersteuning, toegang specialistische hulp).
 • Relatietherapie (via huisarts of sociaal wijkteam).
 • Andere afspraken die gemaakt zijn in het Verloskundig Samenwerkingsverband.

Specifiek

 • VoorZorg
 • (Jeugd-)GGZ, Verslavingszorg, plegerbehandeling.
 • POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie [kindergeneeskunde]): begeleiding zwangerschap in relatie tot psychiatrie.
 • Vormen van thuisbegeleiding, diverse programma’s voor tienermoeders, LVB-ouders, ouders met psychiatrische problematiek.

Aandachtspunten

 • Prenatale onder toezichtstelling (OTS) kan gedurende de hele zwangerschap worden uitgesproken. Een gezinsvoogd kan dan aanwijzingen geven zoals meewerken aan verloskundige controle en andere vormen van zorg.
 • Bij suïcidaliteit en verslaving aan harddrugs is opname op grond van de Wet BOPZ mogelijk. In geval van wilsonbekwaamheid kan bij de rechter mentorschap of curatele worden aangevraagd.
 • (Anoniem) advies vragen bij Veilig Thuis kan gedurende de gehele zwangerschap, vraag desgewenst naar de vertrouwensarts. Acute en structurele onveiligheid en niet meewerken aan hulp zijn reden om te melden.

Feiten en cijfers

Advies/melden

Voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp, neem contact op met:

 • Veilig Thuis, telefoon 0800 20 00.
 • Bij acuut gevaar: 112.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Erasmus MC , TNO en Veilig Thuis in samenwerking met verschillende ketenpartners. De factsheet en bronnen zijn als download te vinden bij Publicaties.