Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

23 resultaten gevonden met "beroepsgeheim"

Sorteren op: datum / relevantie

2.

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

publicatie
06-11-2014
3.

Kamerbrief over onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

Begeleidende brief bij het onderzoek naar het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de mede namens de ambtgenoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Veiligheid en Justitie (VenJ).

beleid
16-01-2013
4.

Geweld achter de voordeur: Signaleren en aanpakken van geweld binnen gezinnen

Wees op de hoogte van de laatste stand van zaken en weet wat u kunt en moet doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld!

agenda
13-11-2014
5.

Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling

Rapportage die de juridische kaders schetst voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade bij kindermishandeling.

beleid
20-12-2015
6.

Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein

Zorgvuldig omgaan met privacy-regels door professionals

publicatie
16-02-2015
7.

Beroepsgeheim in dubio

Een juridisch wetenschappelijk onderzoek naar de plaats en betekenis van het medisch beroepsgeheim in het Nederlandse rechtsstelsel in het licht van maatschappelijke vraagstukken en schokkende gebeurtenissen.

feiten en cijfers
01-10-2012
8.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
9.

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een handreiking beroepsgeheim en politie/ justitie uitgebracht. De handreiking is een uitwerking van het beroepsgeheim in contacten met politie/ justitie.

publicatie
19-10-2005
10.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
29-02-2016
11.

Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

nieuws
23-04-2014
12.

OM mag medische info gebruiken in zaak kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in een strafonderzoek naar het verdachte overlijden van een driejarig jongetje. De huisartsenpost waarvan de gegevens afkomstig zijn, kan in dit geval geen beroep doen op het medisch verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

nieuws
03-03-2012
13.

Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening

Congres

agenda
13-06-2019
14.

Ziekenhuis moet kindermishandeling melden

'Een meldcode kindermishandeling moet standaard in elk ziekenhuis gebruikt worden.' Dat zei directeur Jeugdzorg Gemma Tielen namens minister Rouvoet, 17 maart in het Westeindeziekenhuis in Den Haag. Zij nam de resultaten in ontvangst van één jaar werken met het protocol kindermishandeling.

nieuws
17-03-2009
15.

Veiligheid kind boven beroepsgeheim

Gezinsvoogden mogen alle informatie krijgen die nodig is om de veiligheid van een kind zeker te stellen. De veiligheid van een kind is belangrijker dan het beroepsgeheim van een arts. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met dit voorstel van de SP.

nieuws
21-03-2011
16.

Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld

Verschenen op: 15-12-2004

publicatie
15-12-2004
17.

Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming

Eéndaagse training

agenda
03-02-2016
18.

Belgische artsen krijgen spreekrecht bij partnergeweld

Artsen en hulpverleners in België kunnen gevallen van huiselijk geweld voortaan melden zonder dat zij daarmee hun beroepsgeheim te schenden. De zwijgplicht wordt via een wetsverandering omgezet in spreekrecht.

nieuws
04-03-2013
19.

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

beleid
18-12-2014
20.

Breda focust op aanpak ouderenmishandeling

De Gemeente Breda geeft een impuls aan de aanpak 'Terugdringen en voorkomen van ouderenmishandeling' in West-Brabant. Deze aanpak bestaat uit de ontwikkeling van een consultatienetwerk, voorlichting en een specifieke benadering van de doelgroep.

nieuws
19-03-2012
21.

Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke mogelijkheden hebben zorgprofessionals om patiëntinformatie met derden te delen en waar ligt de grens? Deze vragen staan centraal in de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’ die deze week verscheen. De publicatie gaat in op het hoe en waarom van het beroepsgeheim. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.

nieuws
18-12-2014
22.

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid. Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

publicatie
13-11-2003
23.

Onderzoek houdbaarheid medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling

Hoelang moet of mag een arts blijven zwijgen bij een vermoeden van kindermishandeling? Mirjam Sombroek-van Doorm onderzocht hoe houdbaar het beroepsgeheim van de arts is. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit Leiden.

nieuws
19-02-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: