Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

66 resultaten gevonden met "evaluaties"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”

Resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".

publicatie
30-05-2011
2.

Landelijk beleid huiselijk geweld: theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

De probleemstelling van het onderzoek luidde: In hoeverre en op welke wijze is het aannemelijk dat het beleid ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld in de periode van 2002-2011 effectief is geweest?

feiten en cijfers
31-10-2011
3.

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

feiten en cijfers
17-11-2013
4.

Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

feiten en cijfers
16-11-2013
5.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
6.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
7.

Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen.

Rapportage van een inventarisatie van het reclasseringsaanbod aan erkende gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen en mogelijkheden voor innovatie van dit aanbod.

publicatie
15-11-2011
8.

Evaluatie Advies- en steunpunt Frieslân

In 2008 heeft een tweede evaluatie van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân plaatsgevonden.Deze evaluatie is, net als die uit 2007, uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau Intraval. De belangrijkste vraag was of de beleidsdoelstellingen die geformuleerd waren ten aanzien van het functioneren van het Advies- en Steunpunt ook gerealiseerd waren, wat de knelpunten waren en hoe die kunne worden aangepakt. Door middel van deskresearch, analyse van registratiegegevens en een dertigtal gesprekken is informatie verzameld. Enkele uitkomsten:

organisatie
09-10-2009
9.

Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld

Een bijdrage aan het verbeteren van de effectiviteit van Veiligheidshuizen in Noord-Brabant.

feiten en cijfers
25-10-2012
10.

Eerste evaluatie Jeugdwet

Na de transitie nu de transformatie

beleid
05-02-2018
11.

Hulp op afstand in Nederland

Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek.

publicatie
02-11-2012
12.

Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014

Resultaten na zes jaar

beleid
01-10-2014
13.

Masterclass - Op weg naar een effectieve sociale interventie

Deze Masterclass biedt u een unieke kans om uw eigen interventie verder te onderbouwen.

agenda
02-06-2014
14.

Effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan.

feiten en cijfers
27-06-2011
15.

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

feiten en cijfers
27-03-2014
16.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
17.

Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd Geweld

Plaats: Groen van Prinstererzaal Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie Volgcommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

agenda
03-02-2011
18.

Project tegen verkeringsgeweld succesvol

Een project van de GGD Rotterdam-Rijnmond dat relatiegeweld bij vmbo-leerlingen moet voorkomen, werpt zijn vruchten af. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de vmbo-leerlingen uit de tweede en derde klas gewelddadig gedrag veroordeelt en binnen een relatie beter grenzen stelt.

nieuws
26-01-2009
19.

Vijf jaar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseren de bijeenkomst ‘Vijf jaar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ op maandag 1 juli 2013 van 14.30-17.30 uur.

agenda
01-07-2013
20.

Jaardocument Veilig Thuis-organisaties

Informatiebijeenkomst

agenda
25-01-2016
21.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
22.

Beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen

In de beleidsdoorlichting preventiemaatregelen (veel) aandacht voor de (preventie)maatregelen rondom (huiselijk) geweld. Ander thema's zijn: criminaliteit tegen bedrijven en integriteit van (natuurlijke en rechts-)personen.

beleid
08-07-2013
23.

Evaluatie Steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord

Verslag van en onderzoek, in opdracht van de gemeente Den Bosch, naar de bekendheid, de ketenaanpak, de effectiviteit en de klanttevredenheid van het SHG Brabant - Noord.

organisatie
15-01-2011
24.

Methodiek begeleide terugkeer

Blijf Groep en MOVISIE starten in janurari 2010 een onderzoek naar de toepassing van de methodiek Begeleide Terugkeer in de hulpverlening rond huiselijk geweld.

nieuws
11-01-2010
25.

Het taboe doorbroken

‘Het taboe doorbroken’ geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn in de tien jaar dat er actie is gevoerd tegen eergerelateerd geweld. Het taboe jegens eerwraak in de Turkse gemeenschap is in die periode vrijwel verdwenen.

feiten en cijfers
25-05-2011
26.

Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld

Het ministerie van VWS heeft onlangs het startschot gegeven voor het stimuleringstraject 'Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'. Achttien interventie-eigenaren met een interventie op de thema's huiselijk en seksueel geweld hebben ‘ja’ gezegd tegen deze gezamenlijk uitdaging.

nieuws
04-07-2014
27.

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

feiten en cijfers
17-07-2014
28.

Onderzoek effecten regionale aanpak kindermishandeling

De effecten van de regionale aanpak kindermishandeling worden onderzocht. In het onderzoek dat tot begin 2011 loopt, vormen de ervaringen van professionals die bij de regionale aanpak kindermishandeling betrokken zijn, een belangrijke bron van informatie.

nieuws
27-10-2009
29.

Voortgangsrapportage Haags zorgnetwerk mensenhandel 2010/2011

Het netwerk is gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers en om de daders op te sporen.

feiten en cijfers
26-06-2012
30.

Evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2013

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

beleid
23-05-2014
31.

Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld.

publicatie
24-02-2009
32.

Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

feiten en cijfers
07-05-2014
33.

European Womans's Lobby (EWL) Barometer: National action plans on violence against women in the EU

The Barometer delivers two grades for each country: the first grade evaluates the existence and type of National action plans (NAP's), on the basis of the EWL definition of a National action plans; the other grade evaluates the Non Governemental Organiszations (NGO) satisfaction of their consultation by the government and allows for a critical analysis of the decision-making/democratic processes.

feiten en cijfers
01-08-2011
34.

Opbrengsten van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam: De cliënten aan het woord

De Steunpunten Huiselijk Geweld Amsterdam hebben een één loket functie met als doel huiselijk geweld daadkrachtiger en doelgerichter te bestrijden. Het is belangrijk voor de gemeente Amsterdam om te weten of de mensen die gebruik hebben gemaakt van een steunpunt huiselijk geweld daar tevreden over zijn en wat de verleende hulp hen precies heeft opgeleverd. Speciaal voor dit doel is een versie van het SATER-instrument ontwikkeld en uitgetest. SATER geeft systematisch antwoord op de vraag of interventies van hulp- en dienstverleners - in dit geval van de medewerkers van de Steunpunten Huiselijk Geweld - effectief en relevant zijn vanuit het perspectief van de cliënt. Is de cliënt tevreden met de hulpverlening en waarom precies? Zijn de problemen opgelost? De medewerkers van het steunpunt krijgen een uitstekend rapportcijfer van de 56 cliënten die meegedaan hebben aan het onderzoek. In het rapport is te lezen hoe deze cliënten tot hun oordeel komen en welke verbeterpunten zij noemen met betrekking tot de hulp van de steunpunten.

organisatie
10-06-2010
35.

Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

feiten en cijfers
28-05-2012
36.

Voldoende geholpen? Onderzoek naar de hulp aan kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld

Er is wel degelijk aandacht voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, maar hulpverlening aan deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.

feiten en cijfers
16-12-2011
37.

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

feiten en cijfers
16-09-2013
38.

Effecten van beleid in wijken monitoren

Studiemiddag

agenda
20-01-2015
39.

Eerste hulp bij sociale stijging: Een literatuuronderzoek naar ‘Achter de Voordeur’ aanpakken

Deze rapportage beschrijft de ervaringen met de ‘Achter de Voordeur’ aanpak binnen enkele projecten in Nederlandse gemeenten. Het is een literatuuronderzoek naar bestaande Achter de Voordeur projecten, waarbij gekeken is naar de effectiviteit, doelstelling en samenwerking van deze projecten.

publicatie
23-03-2010
40.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2009

(uit het rapport Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2009 (Versie 1.2), 11 juni 2010 8.6.1. Campagne Huiselijk Geweld

beleid
25-06-2010
41.

Uit de schaduw van de ander

Huiselijk geweld geen privé-zaak meer. Evaluatie-onderzoek.

publicatie
15-09-2007
42.

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

feiten en cijfers
24-05-2011
43.

Joost houdt niet van haarlemmerolie

Oratie J. Hendriks, bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling: Joost houdt niet van haarlemmerolie - feiten en fabels in de forensische orthopedagogiek.

agenda
12-12-2013
44.

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

feiten en cijfers
31-01-2011
45.

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

feiten en cijfers
25-11-2013
46.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
47.

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

publicatie
05-05-2015
48.

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

beleid
09-09-2013
49.

Huiselijk geweld belangrijkste oorzaak moord en doodslag

Huiselijk geweld is de voornaamste oorzaak van moord en doodslag in ons land. Aan 34 procent van deze zaken ligt huiselijk geweld ten grondslag. Dat is meer dan het aantal afrekeningen in het criminele milieu. Dit blijkt uit onderzoek dat Bureau Beke deed in opdracht van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

nieuws
30-01-2010
50.

Onderzoek naar effectiviteit EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden is Herman Veerbeek van de Waag begonnen met een promotieonderzoek begonnen naar de effectiviteit van het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak.

feiten en cijfers
03-09-2013
51.

Huisverbod succes in Twente

Het huisverbod in Twente is een succes. Dat concludeert de coördinator huisverboden van de politie Twente. In de regio is tot nu toe tachtig keer het tijdelijk huisverbod toegepast.

nieuws
26-08-2009
52.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

feiten en cijfers
13-07-2012
53.

Congres Jeugd in Onderzoek. Wat werkt voor de jeugd?

Terugblikken op tien jaar Jeugd in Onderzoek en vooruit kijken naar de betekenis van transitie en transformatie voor de effectiviteit van het jeugdstelsel.

agenda
10-03-2014
54.

Brief aan de Kamer over onderzoeken naar effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod

Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de staatssecretaris van VWS, biedt de kamer twee recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod aan. Het betreft een effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod en een knelpuntenonderzoek.

beleid
16-11-2013
55.

Groningen presenteert resultaten project huiselijk geweld

De provincie Groningen presenteert vrijdag 27 februari de resultaten van het project aanpak huiselijk geweld. Met het overhandigen van de resultaten van het project draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het huiselijk geweld over aan de gemeenten.

nieuws
26-02-2009
56.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

Lezingen en/of bijbehorende powerpoints van de congresdagen 9 en 10 mei 2011: Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

publicatie
09-05-2011
57.

Hoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu ruim twee jaar. Tijd om de balans op te maken. Om een indicatie te krijgen van wie de bezoekers zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen en gebruiken is er een peiling onder de bezoekers van de databank uitgezet.

nieuws
24-12-2013
58.

Evaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In dit onderzoek wordt het handelingsprotocol geanalyseerd in een kleinschalige kwalitatieve analyse.

feiten en cijfers
18-07-2014
59.

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld: Twee jaar ervaring

In november 2004 is het Haagse Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) geopend. De mate van bekendheid van het ASHG is zes maanden na de start geevalueerd met de Haagse stadsenquete. En de eerste ervaringen met het ASHG zijn aan de hand van registratiegegevens van de hulpverleners van het ASHG in kaart gebracht (1). (Uitewaal PJM. (2006). Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld: eerste ervaringen. ''Epidemiologisch Bulletin 41'' (1), .30-32. In 2006 zijn beide aspecten opnieuw onderzocht Dit artikel beschrijft de resultaten en vergelijkt ze met die van 2005. Overzicht van de inhoud van het Epidemiologisch Bulletin

organisatie
12-10-2009
60.

Evaluatie van de pilot ‘Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel’

In hoeverre zijn de aan de COSM gestelde doelen bereikt, en in hoeverre zijn er verschillen in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tussen COSM en reguliere opvang?

publicatie
25-04-2013
61.

Advies Gezondheidsraad: Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling

Een overzicht van de stand van wetenschap ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling; inzicht in de aard van de gevolgen; een indicatie van de zorgbehoefte en aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor slachtoffers.

feiten en cijfers
28-06-2011
62.

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Instellingen voor gezondheidszorg maakten in 2012 nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers waren ook vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

feiten en cijfers
15-09-2013
63.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2010

Ontleend aan: van den Berg, P., Borkus, B., Burggraaff, B., Guns, A., Perik, S., van der Noort, W., & Rothengatter, E. (2011). Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010. Den Haag: Dienst Publiek en communicatie.

beleid
25-06-2011
64.

Quickscan cursussen weerbaarheid

MOVISIE houdt een quickscan naar weerbaarheidscursussen voor jongeren (t/m 25 jaar) met een niet-westerse afkomst.

nieuws
25-08-2009
65.

Rapportages ASHG's

Advies- en steunpunt Groningen Cijfers (externe link)Rapportage eerste helft 2006 (pdf, 43 Kb)

organisatie
29-09-2009
66.

Evaluatie eenheid huwelijksdwang

Kamerbrief van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) aan Tweede Kamer

beleid
15-11-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: