Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

83 resultaten gevonden met "kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages

feiten en cijfers
08-02-2019
2.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
3.

Meldcode: stap 0

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

feiten en cijfers
16-09-2013
4.

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen.

feiten en cijfers
16-12-2014
5.

Kindspoor

Voortijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen

feiten en cijfers
07-12-2007
6.

Factsheet Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

feiten en cijfers
11-04-2018
7.

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een voorstudie naar de mogelijkheden

feiten en cijfers
10-06-2016
8.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

feiten en cijfers
13-07-2012
9.

Onderzoek aanpak kindermishandeling

Nieuw onderzoek binnen het ZonMw-programma om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

feiten en cijfers
25-04-2017
10.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
11.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
12.

Kindermishandeling in Nederland Anno 2010

De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). De vraag was of de prevalentieschattingen van kindermishandeling in 2010 verschillen ten opzichte van 2005 en of dezelfde risicofactoren een rol spelen.

feiten en cijfers
30-09-2011
13.

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's.

feiten en cijfers
01-08-2016
14.

De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling

Onderzoek naar borging, inzet en bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak.

feiten en cijfers
23-11-2017
15.

AMK in cijfers 2010

In dit jaarverslag een overzicht van de gegevens die de AMK’s in 2010 registreerden en de ontwikkelingen die zich sinds 2005 hebben voorgedaan.

feiten en cijfers
05-07-2011
16.

Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?

Onderdeel van het programma Zorg voor Jeugd: deelprogramma Effecten en Kosten Startdatum: 1 december 2007Looptijd: 01/2008 - 10/2011 Bron: ZonMwAanvullende informatie Nederlandse Onderzoek Databank

feiten en cijfers
01-12-2007
17.

Jaarbericht Kinderrechten 2016

Overzicht van Defence for Children en Unicef Nederland van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

feiten en cijfers
03-06-2016
18.

Cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Cijfers over het eerste en tweede half jaar van 2016, afkomstig van Veilig Thuis-organisaties

feiten en cijfers
10-05-2017
19.

Evaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek met betrekking tot de wettelijke regeling AMK’s dat in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie werd uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat er soms nogal moeizaam wordt omgegaan met het fenomeen ‘beroepsgeheim’, hetgeen het werk van AMK’s bemoeilijkt.

feiten en cijfers
07-11-2006
20.

Onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Periode 1945 tot heden.

feiten en cijfers
15-08-2018
21.

Het AMK op de kaart?

Onderzoek naar effect naamsbekendheidcampagne Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

feiten en cijfers
17-07-2006
22.

Geen dubbel werk in Jeugdbescherming

Dit blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarvoor bijna 1000 dossiers zijn bekeken en 19 kinderrechters zijn geïnterviewd. Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, is de Raad voor de Kinderbescherming in beschermingszaken een tweedelijnsorganisatie. Meldingen van zorgelijke situaties rond kinderen komen – met uitzondering van crisissituaties - eerst bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) terecht. Daarna gaat de melding, voorzien van informatie, naar de Raad.

feiten en cijfers
20-02-2007
23.

Meldingen vertrouwensinspecteur vanuit kinderopvang

Factsheet van de Inspectie van het Onderwijs over het melden van vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling in de kinderopvang 2015-2017.

feiten en cijfers
27-07-2018
24.

Voor schatten geschikt

Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

feiten en cijfers
02-03-2016
25.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

feiten en cijfers
19-05-2017
26.

Jaarbericht Kinderrechten 2012

Monitor van UNICEF Nederland en Defence for Children op het gebied van kinderrechten in Nederland.

feiten en cijfers
26-06-2012
27.

Kinderen in Tel Databoek 2016

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015

feiten en cijfers
20-02-2017
28.

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Dit onderzoek gaat over de aantallen aangiften kindermishandeling en de vervolging en de berechting in het strafproces van deze aangiften. Er is ook gekeken naar of en hoe vaak het strafverzwarende artikel 304 Sr bij deze zaken ten laste is gelegd. Het onderzoek biedt feitelijke informatie over het gebruik van de strafrechtelijke route bij kindermishandeling, zoals is aangekondigd in het Actieplan aanpak kindermishandeling.

feiten en cijfers
27-01-2011
29.

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen.

feiten en cijfers
08-09-2011
30.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
05-05-2015
31.

Hoe we de hersenen van onze kinderen beïnvloeden

Van tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie. Onderzoek naar de invloed van negatieve ervaringen op de hersenontwikkeling.

feiten en cijfers
20-02-2017
32.

Combating child abuse and neglect in Europe

The Daphne project is called ‘Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of regional approaches, exchange and research.

feiten en cijfers
18-01-2013
33.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
34.

Preventie van kindermishandeling

Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda.

feiten en cijfers
17-05-2013
35.

Incidentie van kindermishandeling in Nederland.

Staatssecretaris Ross van het Ministerie van VWS kondigde op 23 maart 2004 aan dat de overheid een onderzoek laat uitvoeren naar de omvang van kindermishandeling in Nederland. VWS en Justitie financieren het onderzoek dat Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam gezamenlijk zullen uitvoeren. Het onderzoek is inmiddels van start gegaan. De resultaten worden mei 2006 verwacht.

feiten en cijfers
03-04-2006
36.

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderombudsman formuleert tien fundamentele zorgpunten op basis van vijf jaar waarin de kinderrechten in Nederland zijn gemonitord.

feiten en cijfers
15-12-2016
37.

Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

feiten en cijfers
28-05-2012
38.

Violating children’s rights: Harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition

The common characteristic of the violations highlighted in this report is that they are based on tradition, culture, religion or superstition and are perpetrated and actively condoned by the child’s parents.

feiten en cijfers
25-10-2012
39.

Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

feiten en cijfers
04-04-2016
40.

Kindermishandeling in Nederland

Kindermishandeling is een serieus maatschappelijk probleem. Hoeveel kinderen in Nederland hiervan jaarlijks het slachtoffer zijn, is niet bekend. Wat thans bekend is over de omvang en aard van kindermishandeling is gebaseerd op buitenlandse gegevens. Een wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse situatie is nog nooit verricht. PI Research doet in samenwerking met de Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) inzake onveilige en bedreigende situaties, waaronder kindermishandeling, die zij in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. In een afzonderlijk onderzoek doet de Universiteit van Leiden onder beroepsbeoefenaren, naar hun bekendheid met gevallen van kindermishandeling. Aan de Vrije Universiteit vindt tevens een onderzoek plaats naar de omvang van kindermishandeling.

feiten en cijfers
07-12-2006
41.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012
42.

Kinderen in de keten 2008

Aanleiding van dit onderzoek was de vraag vanuit het ministerie hoe de publicatie en bijhorend congres 'Kinderen in de keten' is ontvangen en heeft geleid tot het opzetten van ketensamenwerking rondom kinderen als getuige van geweld. Deze vraag is geconcretiseerd in een aantal deelvvragen:

feiten en cijfers
30-03-2009
43.

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

Een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein

feiten en cijfers
20-09-2016
44.

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

Hoe vaak komt kindermishandeling voor? Tot nu toe werd steeds uitgegaan van schattingen, op basis van Amerikaanse studies. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de prevalentie van kindermishandeling. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland.

feiten en cijfers
14-05-2007
45.

Kinderrechtenmonitor 2015

Rapportage van de Kinderombudsman over (beleids-)ontwikkelingen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren.

feiten en cijfers
15-12-2015
46.

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

Profiel, gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

feiten en cijfers
11-12-2009
47.

Voldoende schakels, maar geen keten. Advies van de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama

Beschrijving van een casus huiselijk geweld die speelde in november 2005 in Den Haag, waarin de man zijn vrouw en kinderen en zichzelf van het leven beroofde. Naar aanleiding van deze zaak werd een commissie in het leven geroepen, de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama, die als opdracht kreeg te onderzoeken wat er mis ging in de hulpverlening aan dit gezin.

feiten en cijfers
04-05-2006
48.

Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling

Doel van het onderzoek was het maken van een sociale kaart van de forensisch-medische expertise voor de aanpak van kindermishandeling en dit onderzoek moest duidelijk maken in hoeverre vraag en aanbod van forensisch-medische expertise op elkaar zijn afgestemd en welke verbeteringen daarin nodig zijn.

feiten en cijfers
12-12-2011
49.

Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid.

feiten en cijfers
03-11-2016
50.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

feiten en cijfers
02-03-2016
51.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
52.

Rapportage onderzoek onder artsen naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quick scan naar de ervaringen met de meldcode van huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en psychiaters

feiten en cijfers
16-06-2015
53.

Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders

Een basisverkenning van korte en lange termijn effecten

feiten en cijfers
12-10-2001
54.

Kindhuwelijken in Nederland: het komt nog steeds voor

Strategie tegen kindhuwelijken

feiten en cijfers
11-12-2017
55.

Het Verdeelde Kind

Literatuuronderzoek omgang na scheiding

feiten en cijfers
06-02-2003
56.

It should not hurt to be a child

Thesis Marije Stoltenborgh: It should not hurt to be a child : prevalence of child maltreatment across the globe. Universiteit Leiden.

feiten en cijfers
22-06-2012
57.

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

feiten en cijfers
17-05-2016
58.

Verkennende studie 'Preventie kindermishandeling'

Het Expertisecentrum Kindermishandeling van het heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een studie te verricht naar de preventie van kindermishandeling.

feiten en cijfers
26-04-2004
59.

Onderzoek naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een grote Europese NORFACE subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland.

feiten en cijfers
27-11-2014
60.

De familie aan zet

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de situatie van families die een Eigen Kracht-conferentie belegd hebben en te maken hebben met jeugdbescherming. Het onderzoek richtte zich daarbij op de toestand na de bijeenkomst, drie en negen maanden later. In het onderzoek kwamen enkele, maar belangrijke, aspecten aan bod: de veiligheid en het welzijn van kinderen, de onderlinge band van het sociale netwerk en de zeggenschap van de hulpvrager.

feiten en cijfers
26-06-2008
61.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
13-04-2015
62.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
63.

Risicotaxatie bij kindermishandeling : ontwikkeling van een standaardinstrument

Ontwikkeling en evaluatie van een instrument voor gestructureerde risicotaxatie in gevallen van meldingen van kindermishandeling ten behoeve van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's).

feiten en cijfers
06-08-2005
64.

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

feiten en cijfers
11-05-2017
65.

Amk in cijfers 2013

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK): overzicht 2013

feiten en cijfers
29-09-2014
66.

Een veilige wereld begint thuis!

Literatuurstudie Raad voor de Kinderbescherming

feiten en cijfers
01-03-2002
67.

Early Home Visitation in Families at Risk for Child Maltreatment

Doel van dit onderzoek was om vast te stellen wat het effect is van huisbezoeken in gezinnen met een verhoogd risico op kindermishandeling.

feiten en cijfers
02-01-2007
68.

Effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan.

feiten en cijfers
27-06-2011
69.

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Uitkomsten van een literatuuronderzoek naar de etiologie van fysieke kindermishandelingen en seksueel misbruik, de mogelijkheden omn te interveniëren en noodzakelijk, verder, onderzoek.

feiten en cijfers
10-10-2012
70.

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

Toezicht 2016-2017 periode 1

feiten en cijfers
07-11-2016
71.

Onderzoek naar gebruik meldcodes kindermishandeling

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin doet in het kader van haar Actieplan Aanpak Kindermishandeling in februari en maart 2008 een onderzoek naar het gebruik van meldcodes kindermishandeling door professionals en vrijwilligers.

feiten en cijfers
07-03-2008
72.

De Prevalentie van Huiselijk Geweld in Nederland in 2010

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011).

feiten en cijfers
01-02-2013
73.

Hidden in Plain Sight

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children.

feiten en cijfers
23-09-2014
74.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
75.

Huiselijk geweld op het netvlies gebrand : Een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld in Nederland. Het is ook de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van daders en slachtoffers zijn. Om een goede aanpak en passende zorg te kunnen bieden is het van belang om deze groep kinderen in beeld te brengen.

feiten en cijfers
27-10-2009
76.

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

feiten en cijfers
17-07-2014
77.

Meldcodes kindermishandeling. Beschikking, waardering, gebruik en scholing

Verslag van onderzoek naar de beschikking over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, uitgevoerd door Veldkamp in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

feiten en cijfers
02-03-2009
78.

Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Inventarisatie van activiteiten en initiatieven van gemeenten

feiten en cijfers
22-06-2015
79.

Prevalentie-onderzoek: samenvatting resultaten

Deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling van het WODC

feiten en cijfers
13-05-2019
80.

Advies Gezondheidsraad: Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling

Een overzicht van de stand van wetenschap ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling; inzicht in de aard van de gevolgen; een indicatie van de zorgbehoefte en aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor slachtoffers.

feiten en cijfers
28-06-2011
81.

Combating child abuse and neglect in the Netherlands

This report is part of the first workstream, in which the national approaches of combatting child abuse and neglect in the five countries are described and compared to each other.

feiten en cijfers
13-04-2012
82.

Rapportage quickscan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quickscan naar de ervaringen met de meldcode in de sector maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, justitie, onderwijs, Veilig Thuis organisaties en toezichthouders.

feiten en cijfers
15-12-2015
83.

Scholieren Over Mishandeling

Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs

feiten en cijfers
28-01-2007

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: