Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

21 resultaten gevonden met "opvangcentra"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
3.

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

feiten en cijfers
28-01-2013
4.

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

feiten en cijfers
31-01-2011
5.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
6.

Flevomonitor 2005

In opdracht van de centrumgemeente Almere heeft de Universiteit van Amsterdam, Bonger instituut, voor Flevoland een monitor opgesteld over huiselijk geweld, dakloosheid en verslaafden.

feiten en cijfers
30-06-2006
7.

Psychiatrische problematiek bij cliëntenvan Stichting Toevluchtsoord in 2007

Psychiatrische problematiek in kaart gebracht.

feiten en cijfers
17-04-2008
8.

Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen

Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur

feiten en cijfers
30-03-2010
9.

Vervolg op de vrouwenopvang: De situatie van vrouwen een jaar na dato

De vrouwenopvang wil vrouwen bescherming bieden tegen mishandelingen, ze de gelegenheid geven de eigen kracht te hervinden en ze zo nodig bijstaan bij het opbouwen van een nieuw, meer zelfstandig en veilig bestaan. Over hoe het mishandelde vrouwen vergaat na hun verblijf in de vrouwenopvang verkeren we in Nederland vooral in het ongewisse. Door dit gemis aan kennis valt er vooralsnog weinig te zeggen over de rol van de vrouwenopvang in de situatie van vrouwen. Maakt een verblijf in de vrouwenopvang hierin verschil en zo ja, welk verschil?

feiten en cijfers
06-04-2007
10.

Het Oranjehuis

Onderzoek naar (on)mogelijkheden van herkenbaar blijfhuis

feiten en cijfers
03-10-2005
11.

Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen thuis en in de vrouwenopvang

Half augustus start het onderzoek van UMC Radboud naar cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de thuissituatie en in de vrouwenopvang. Het doel van van dit project is het beschrijven van clientprofielen in het brede domein van huiselijk geweld op basis waarvan het aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.

feiten en cijfers
16-07-2007
12.

Jaarverslag Kompaan en De Bocht 2015

Hoofdlijnen van visie, hulp en organisatie in 2015 van Kompaan en De Bocht in het eerste jaar van de decentralisatie.

feiten en cijfers
09-08-2016
13.

Factsheet Vrouwenopvang

Overzicht van de door het landelijk netwerk Vrouwenopvang geboden hulp

feiten en cijfers
06-12-2018
14.

Verbeterplan Vrouwenopvang: Naar passende, goede en snelle hulpverlening. (oktober 2008)

Eerste alinea

feiten en cijfers
11-06-2010
15.

Kindertevredenheidsonderzoek bij Fier Fryslân

Fier Fryslân is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Stichting Alexander is een landelijke organisatie die zich met name richt op participatief jongeren onderzoek. In opdracht van Fier Fryslân voerde Stichting Alexander in 2008 een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de cliënten van Fier Fryslân. Omdat Fier Fryslân ook hulp biedt aan kinderen, heeft Stichting Alexander samen met Fier Fryslân een kindertevredenheidsonderzoek ontwikkeld voor kinderen onder de 12 jaar dat aansluit bij de capaciteiten en interesses van kinderen.

feiten en cijfers
20-01-2009
16.

Monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang 2016

Brochure over de eerste landelijke resultaten uit de monitor over 2015

feiten en cijfers
13-12-2016
17.

Maat en baat van de vrouwenopvang: onderzoek naar vraag en aanbod

De uitkomsten van het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, laten zien dat er bijzonder kwetsbare vrouwen naar de opvang komen. Kenmerkend is de grote maatschappelijke achterstand in combinatie met ernstige psychische problemen. Tegelijkertijd laat de afstemming tussen vraag en aanbod te wensen over. De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten.

feiten en cijfers
05-07-2007
18.

Cliëntenraden opvang kampen met diverse problemen

Cliëntenraden binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang kampen met grote problemen rondom bezetting, continuïteit, representativiteit, kennis en deskundigheid. Dat komt vooral door het grote verloop onder cliënten van deze instellingen, die vooral bezig zijn te ‘overleven’. Formele inspraakorganen staan voor velen van hen ver van hun belevingswereld.

feiten en cijfers
15-04-2011
19.

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies

This study provides a systematic analysis and insight into the social aspects of violence against women within the 27 Member States, the three EEA/EFTA countries.

feiten en cijfers
01-09-2010
20.

Mishandelde vrouwen in vrouwenopvang

Profielen, zorgbehoeften, passende zorg en effectieve interventies

feiten en cijfers
23-11-2016
21.

Hoge drempels bij vrouwenopvang

Aan de voordeur van vrouwenopvang, onderzoek naar de instroom

feiten en cijfers
14-07-2003

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: