Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

41 resultaten gevonden met "registratie"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Terugblik op 2013

Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

feiten en cijfers
15-05-2014
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Factsheet Ouderenmishandeling: LPBO-registratie 2005

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is er een serie factsheets over ouderenmishandeling verschenen met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie zijn ook de factsheet ouderenmishandeling en WMO en factsheet ouderenmishandeling algemene informatie verschenen.

feiten en cijfers
14-03-2008
4.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

feiten en cijfers
02-03-2016
5.

Administrative data collection on intimate partner violence

The role of the judiciary

feiten en cijfers
14-08-2018
6.

Meer aangiftes Bergen op Zoom

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld, is in het afgelopen half jaar in het politiedistrict Bergen op Zoom, met 24 procent.gestegen. In de periode 1 januari tot 1 juli 2007 bedroeg het aantal aangiftes van huiselijk geweld 113, tegen 91 over dezelfde periode vorig jaar.

nieuws
05-07-2007
7.

Data collection on intimate partner violence

The role of the police

feiten en cijfers
14-08-2018
8.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
9.

Onderzoek registratie kindermishandeling in het buitenland

De overheid wil de registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen verbeteren. Het WODC heeft daarom laten onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in het buitenland is verlopen.

nieuws
17-12-2018
10.

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

Toezicht 2016-2017 periode 1

feiten en cijfers
07-11-2016
11.

Factsheet Ouderenmishandeling in 2014

Feiten en cijfers van Movisie over meldingen en adviesvragen die binnenkwamen bij de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld.

feiten en cijfers
16-06-2015
12.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

feiten en cijfers
01-12-2006
13.

Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Advies ter verbetering van een nieuw uit te voeren prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld.

feiten en cijfers
08-07-2016
14.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
15.

Zoals het klokje thuis tikt...

Het onderzoek is uitgevoerd door CMO Groningen in opdracht van de provincie Groningen.Het onderzoek schetst een beeld van de aard en de omvang van huiselijk geweld in de provincie Groningen in de periode 2005-2007

feiten en cijfers
09-03-2009
16.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
17.

Rotterdamse Meldcode voor huiselijk geweld

De Rotterdamse Meldcode is nodig omdat er in Nederland geen wettelijke meldplicht is. Bestaande meldcodes worden te weinig gebruikt en gaan slechts over één vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld kindermishandeling of eergerelateerd geweld. Voor een succesvolle aanpak is één integrale meldcode noodzakelijk en een hulpverleningsaanbod voor zowel slachtoffer en getuige als dader.

beleid
10-10-2008
18.

Quickscan Registratie Huiselijk Geweld

Het registreren van huiselijk geweld heeft in Nederland aan actualiteit en urgentie gewonnen door de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s). De Quickscan registratie huiselijk is uitgevoerd door het UMC St. Radboud Nijmegen en het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

organisatie
12-01-2006
19.

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid. Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

publicatie
13-11-2003
20.

Huiselijk geweld: de voordeur op een kier

Landelijke politiecijfers 2004.

feiten en cijfers
30-03-2005
21.

Huiselijk geweld geregistreerd

In opdracht van het politiekorps Amsterdam-Amstelland onderzocht Regioplan op welke wijze meldingen van huiselijk geweld beter kunnen worden vastgelegd en kunnen worden gecodeerd.

feiten en cijfers
05-05-2010
22.

Gegevensset Registratie Huiselijk Geweld

Het belang van goede registratie van huiselijk geweld heeft in Nederland aan actualiteit en urgentie gewonnen door de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld. Gezien de groeiende vraag naar een voorbeeldregistratie vinden de onderzoekers het zinvol om u nu al een concept te presenteren. De gegevensset is samengesteld op basis van een inventarisatie van registratieformulieren die bij operationele ASHG's in gebruik zijn.

nieuws
23-12-2005
23.

Eén op de tien huishoudens in Tilburg heeft te maken met huiselijk geweld

Eén op de tien huishoudens in Tilburg heeft te maken met huiselijk geweld. Dat komt neer op 13.000 mensen per jaar. Onderzoeker Mark Bekkers van het Tilburgse onderzoeksinstituut PON concludeert dat aan de hand van cijfers van de politie.

nieuws
03-02-2005
24.

Eerste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' gepubliceerd. Het gaat om het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Het rapport moet inzicht gaan bieden in hoeveel kinderen het slachtoffer worden van seksueel geweld en voor hoeveel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder.

nieuws
19-07-2018
25.

Apeldoorn krijgt uniek registratiesysteem

Apeldoorn neemt volgende maand een uniek registratiesysteem voor huiselijk geweld in gebruik. In 2007 zullen 21 instellingen hierop zijn aangesloten. Naast een duidelijk beeld van de problematiek, moet de registratie ook zorgen voor betere samenwerking tussen hulpverleners en eerder ingrijpen bij huiselijk geweld.

nieuws
12-10-2006
26.

Registratie en monitoring van kindermishandelingszaken

Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland

publicatie
18-12-2018
27.

Administrative data sources on gender-based violence in the EU: Leaflet

Current status and potential for the collection of comparable data.

feiten en cijfers
04-06-2015
28.

Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.

nieuws
17-07-2012
29.

Informatieknooppunt huiselijk geweld

Om een effectieve samenwerking op het gebied van huiselijk geweld is een goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties noodzakelijk.

beleid
23-03-2007
30.

Aangiftebereidheid huiselijk geweld laag

Noordwest-Veluwe

nieuws
07-02-2006
31.

Huiselijk geweld op BES-eilanden nauwelijks geregistreerd

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt van huiselijk geweld vaak geen aangifte gedaan. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. Tegelijk geven respondenten aan dat het in ieder geval op Sint Eustatius een van de meest voorkomende vormen van geweld is. Uit de registraties van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het delict echter niet apart af te leiden.

nieuws
20-01-2014
32.

Minder gewelds- en seksuele misdrijven geregistreerd

De politie heeft vorig jaar acht procent minder gewelds- en seksuele misdrijven geregistreerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

nieuws
29-08-2011
33.

Monitor Huiselijk geweld Twente 2012

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2004 en 2011 gestegen van 3.081 naar 3.401. Dit blijkt uit de Monitor huiselijk geweld Twente 2012.

nieuws
08-08-2012
34.

Registraties huiselijk geweld bekeken

Vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld

feiten en cijfers
10-10-2008
35.

Antwoord op Kamervragen registratie kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft vragen van het VVD-Kamerlid Judith Tielen over de registratie van kindermishandeling beantwoord.

nieuws
30-01-2018
36.

Huiselijkgeweld.nl november 2004

Jaargang 4, no. 4 - november 2004

publicatie
01-11-2004
37.

Kamerbrief aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

beleid
31-03-2016
38.

Meer meldingen huiselijk geweld regio Zuid–Holland Zuid

Jaarcijfers regio Zuid–Holland Zuid

nieuws
28-04-2006
39.

Verloskundige gaat genitale verminking registreren

Verloskundigen moeten vrouwelijke genitale verminking (VGV) structureel gaan registreren. Ze krijgen bovendien scholing om VGV beter te herkennen en bespreekbaar te maken, maar ook om besneden vrouwen beter te begeleiden tijdens en na de zwangerschap.

nieuws
29-05-2009
40.

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

feiten en cijfers
11-05-2017
41.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Juridisch kader, versie 2.0

publicatie
04-04-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: