Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

32 resultaten gevonden met "slachtoffers"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
4.

Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders. Verkennend onderzoek

Movisie en TNO verkenden de aard en omvang van oudermishandeling en aanknopingspunten voor preventie en hulp om aanbevelingen te kunnen doen voor een specifieke aanpak.

feiten en cijfers
09-02-2014
5.

Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk gewekd in de Twentse gemeenten.

feiten en cijfers
07-04-2008
6.

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

feiten en cijfers
17-09-2015
7.

Slachtoffermonitor: Deel 1: politie

Eerste meting slachtoffermonitor. Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

feiten en cijfers
23-01-2013
8.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
9.

Onderzoek naar seksuele intimidatie op werkvloer

Onderzoek van de FNV.

feiten en cijfers
27-11-2017
10.

Monitor huiselijk geweld 2007: Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht

De monitor bestaat uit vier delen.

feiten en cijfers
29-09-2009
11.

Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen.

feiten en cijfers
15-01-2014
12.

Als u wordt gestalkt

Informatie voor iedereen die met stalking te maken heeft.

feiten en cijfers
16-07-2018
13.

Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.

feiten en cijfers
22-02-2001
14.

Psychological Aspects of Victimisation and Victim Assistance: Domestic Violence

01/2006 - onbekend

feiten en cijfers
01-07-2006
15.

Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

feiten en cijfers
09-11-2015
16.

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

feiten en cijfers
07-04-2006
17.

Onderzoeksrapport: Thuis in je huis

Een kwalitatief onderzoek naar mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
09-04-2008
18.

Reporting crime

Victim reports are the main source of information for the police regarding where crimes are committed, and also the basis for most subsequent actions of the criminal justice system. Therefore, the victims’ decision to report to the police is crucial. However, much criminal victimization is not reported and, consequently, many offenders are never prosecuted. Why are some crimes reported and others not? Substantial differences in reporting are found across crime locations, neighborhoods and countries. In this book, a socio-ecological model of victims’ decision-making is introduced which endeavors to explain these contextual differences in reporting.

feiten en cijfers
07-12-2006
19.

Hoge drempels bij vrouwenopvang

Aan de voordeur van vrouwenopvang, onderzoek naar de instroom

feiten en cijfers
14-07-2003
20.

Belaging in Nederland

Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van het belaging in Nederland. Ook is het onduidelijk hoe belaging voorkomen kan worden en welke methoden van hulpverlening en repressie effectief zijn. Om een goed anti-belagings-beleid te ontwerpen en uitvoeren is inzicht in deze onderdelen gewenst. Dit onderzoek is erop gericht dit inzicht te verschaffen.

feiten en cijfers
19-10-2001
21.

Eerste meeting slachtoffermonitor: deel 2

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

feiten en cijfers
04-09-2013
22.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
23.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
24.

Een keer is genoeg

Verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces.

feiten en cijfers
31-05-2010
25.

NRC checkt: "Loverboys maken per jaar bijna 1.400 minderjarige slachtoffers"

Artikel dat checkt of enkele beweringen over loverboys met onderzoek te staven zijn.

feiten en cijfers
06-06-2018
26.

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

feiten en cijfers
12-02-2007
27.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
28.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
29.

Stalking in the Netherlands

Onderzoek naar belaging in Nederland en naar enkele anti-belagingsmaatregelen in Nederland.

feiten en cijfers
11-06-2010
30.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
31.

Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer.

feiten en cijfers
17-12-2015
32.

Secundaire analyses slachtofferdata huiselijk geweld

Eerste van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: over de samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van ernstig huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-09-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: