Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

76 resultaten gevonden met "strafrecht"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Wordt vervolgd: experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld

In deze publicatie beschrijft en beschouwt MOVISIE de huidige en verwachte ontwikkelingen en trends in de omvang, dynamiek, preventie en aanpak van huiselijk geweld, op basis van interviews met vijftien experts.

publicatie
24-03-2010
2.

Rapport Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar gebruik van de Meldcode bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen en Halt.

feiten en cijfers
18-12-2015
3.

Aanpak online seksueel kindermisbruik versterkt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de aanpak van online seksueel kindermisbruik versterken. Minister Grapperhaus heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de bestaande strafrechtelijke aanpak, die er op toe ziet dat daders worden opgespoord en vervolgd, wordt uitgebreid.

nieuws
08-02-2018
4.

Mini-symposium: Cultuurgerelateerde delicten: de daders achter eerwraak

Over de strafrechtelijke aspecten van eerwraak.

agenda
20-06-2011
5.

Veiligheidshuizen: Achtergronden, doelstellingen, borging en verdere ontwikkeling

Begin maart 2010 is de derde druk verschenen van de brochure ‘Veiligheidshuizen' van Veiligheid begint bij Voorkomen. In de brochure staan de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis beschreven en een vooruitblik naar de borging en verdere ontwikkeling.

beleid
12-03-2010
6.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

organisatie
01-04-2010
7.

Daderhulpverlening Utrecht

Systeemtherapeutische aanpak voor slachtoffer en pleger

organisatie
01-04-2010
8.

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

feiten en cijfers
17-09-2015
9.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

publicatie
12-01-2016
10.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
11.

Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie

Verslag van een bijeenkomst van het Arrondissementsparket Midden-Nederland met OM en ketenpartners. Besproken werden zaken op het gebied van Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ).

publicatie
01-11-2015
12.

Zwaardere straf voor geweld onder invloed

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil geweldsdelicten die onder invloed van alcohol of drugs worden begaan, zwaarder bestraffen. Hij wil zo vooral het geweld in het uitgaansleven en rond grote evenementen aanpakken, maar de strengere straffen moeten ook huiselijk geweld indammen.

nieuws
25-03-2011
13.

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Dit wetsvoorstel strekt tot verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. (Dossiernummer:32840)

beleid
14-05-2013
14.

Het stoppen van geweld of het verspillen van geld?

Het onderzoek had tot doel een beeld te krijgen van de werking en de gevolgen van één van de justitiële daderaanpakken in Twente: de Training Agressie Beheersing Huiselijk Geweld die sinds de zomer van 2003 door het Legerdes Heils Jeugdzorg en Reclassering wordt uitgevoerd.

feiten en cijfers
15-11-2006
15.

Slecht zicht op aantal kindermishandelingszaken justitieketen

De gegevens over kindermishandelingszaken in justitiële documenten sluiten niet aan op de definitie van kindermishandeling zoals die in de Jeugdwet is beschreven. Mede daardoor bestaat er geen goed beeld van het aantal kindermishandelingszaken dat bij justitie organisaties geregistreerd is. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
12-05-2017
16.

Rechtspositie van slachtoffers van huiselijk geweld

Het gebruik van de rechterlijke bevelen ter handhaving van de openbare orde nader belicht

feiten en cijfers
09-12-2004
17.

Donner: 'Eerwraak is een misdrijf, geen terrorisme'

Minister Donner van Justitie verwerpt het idee van Kamerlid Hirsi Ali (VVD) om eerwraak te bestrijden met informatie van de geheime diensten: Eerwraak is geen terrorisme maar een 'gewoon misdrijf'. Donner beaamt dat eerwraak een ernstig misdrijf is, maar meent dat de gewone strafwet afdoende is om daders op te pakken.

nieuws
05-02-2005
18.

Psychological Aspects of Victimisation and Victim Assistance: Domestic Violence

01/2006 - onbekend

feiten en cijfers
01-07-2006
19.

Convenant strafrechtelijke aanpak Huiselijk Geweld Rotterdam ondertekend

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam is een aantal afspraken gemaakt over de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. De afspraken richten zich op het onmiddellijk beëindigen van het geweld, het voorkomen van herhaling en het vergroten van de aangiftebereidheid.

nieuws
27-05-2005
20.

Wetsvoorstel terugdringen geweld onder invloed van middelen

Verdachten van geweldsmisdrijven kunnen straks worden verplicht mee te werken aan onderzoek om gebruik van drugs of alcohol vast te stellen.

beleid
17-08-2012
21.

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

feiten en cijfers
11-05-2017
22.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

interventie
01-04-2010
23.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

publicatie
28-09-2015
24.

Spreekrecht slachtoffers geweldsmisdrijven

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

beleid
04-07-2016
25.

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

publicatie
07-10-2011
26.

Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten

interventie
06-04-2017
27.

Beleidsthema's Openbaar Ministerie

Voorjaarnota 2016. Ontwikkelingen en consequenties beleidsthema's OM

organisatie
09-06-2016
28.

Recidive Inschattingsschalen (RISc) onderzocht

In dit onderzoek wordt onder meer nagegaan of met dit instrument het recidiverisico van plegers van huiselijk geweld en van zedendelicten betrouwbaar kan worden nagegaan.

feiten en cijfers
15-08-2007
29.

Tussenrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling: een eerste evaluatie

Bemiddeling in het strafrecht is in opkomst in Nederland. In dit onderzoek worden de ervaringen onderzocht met de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf oktober 2013 door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gefinancierd. Het ministerie heeft in 2013 aan het veld gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling.

feiten en cijfers
23-03-2015
30.

Promotie: Strafrechterlijke vervolging van huwelijksdwang

Op grond van haar juridisch onderzoek concludeert Iris Haenen dat het strafrechtelijke instrumentarium in Nederland reeds voldoende is uitgerust om gevallen van huwelijksdwang te kunnen vervolgen.

agenda
24-06-2014
31.

Protocol een VeiligHuis: Strafrechtelijke aanpak relationeel geweld arrondissement Utrecht

Een voortvarende en een goed op elkaar aansluitende aanpak

organisatie
01-04-2010
32.

Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Één op de vijf verdachten van een levensdelict (21%) is bij de politie bekend wegens huiselijk geweld. In operationele onderzoeken naar moord en doodslag kan dat kenmerk in het speurwerk naar de dader worden meegenomen.

feiten en cijfers
03-08-2011
33.

Onderzoek naar aangiften van bedreiging van burgers

De meeste aangiftes van bedreiging komen uit huiselijke kring, gevolgd door werkomgeving, buurt en kennissenkring. De daders zijn meestal man, slachtoffers in gelijke mate mannelijk of vrouwelijk. Dit blijkt uit het onderzoek 'Leven met bedreiging', een uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.

feiten en cijfers
07-05-2010
34.

Herziening van de zedendelicten?

Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

publicatie
02-03-2016
35.

Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Door immigratie heeft de Nederlandse samenleving een multicultureel karakter gekregen. Het strafrecht heeeft ook met die culturele verschillen te maken gekregen. In deze bijdrage wordt eerst inzicht gegeven in de wijze waarop vóór 2001 werd gedacht over culturele delicten in het strafrecht. Daarbij worden jurisprudentie, literatuur en beleid geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van culturele delicten na 2001, eveneens aan de hand van jurisprudentie, literatuur en beleid. Centraal daarbij staat de discussie rond eerwraak en eergerelateerd geweld. Nederlands ontwikkelingen worden waar mogelijk gekoppeld aan onder andere Belgische voorbeelden.

publicatie
09-02-2010
36.

Gooi en Vechtstreek krijgt strafrechtconvenant

De Gooi en Vechtstreek krijgt een strafrechtconvenant Huiselijk Geweld. Op woensdag 15 juni vindt de ondertekening plaats door het Regionaal College, het Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, de politie Gooi en Vechtstreek en De Waag, het centrum voor ambulante forensische psychiatrie.

nieuws
10-06-2005
37.

Notitie uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld

Deze notitie is een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door de plegers (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind juni en zal -in vergelijking met de samenvatting - een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie in Oostenrijk en Duitsland bevatten.

feiten en cijfers
01-03-2002
38.

Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie

Cursus

agenda
17-04-2015
39.

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Dit onderzoek gaat over de aantallen aangiften kindermishandeling en de vervolging en de berechting in het strafproces van deze aangiften. Er is ook gekeken naar of en hoe vaak het strafverzwarende artikel 304 Sr bij deze zaken ten laste is gelegd. Het onderzoek biedt feitelijke informatie over het gebruik van de strafrechtelijke route bij kindermishandeling, zoals is aangekondigd in het Actieplan aanpak kindermishandeling.

feiten en cijfers
27-01-2011
40.

Landelijk congres: Kind, Gezin en Geweld

Actuele inzichten & ontwikkelingen voor de signalering, opsporing, vervolging en berechting van geweld tegen kinderen.

agenda
07-12-2010
41.

De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Om inzichten te krijgen in criminogene factoren van delinquenten is het screeningsinstrument 'Recidive Inschattingsschalen' (RISc) ontwikkeld. De betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument zijn al onderzocht en positief bevonden. Dit onderzoek gaat na of de RISc geschikt is als voorspellingsinstrument voor toekomstig recidive. In deze studie wordt de predictieve validiteit van de totaalscore van de RISc in het algemeen en in het bijzonder bij specifieke dader­groepen onderzocht. Centraal staat de vraag in hoeverre kan op basis van de RISc daadwerkelijke recidive worden voorspeld.

feiten en cijfers
15-01-2010
42.

Spaanse man zwaarder bestraft dan vrouw voor huiselijk geweld

In Spanje kunnen mannen die veroordeeld worden voor huiselijk geweld harder bestraft worden dan vrouwen. Volgens een uitspraak van het Spaanse Constitutionele Hof vormt het principe geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel.

nieuws
17-08-2010
43.

Ontucht voor de rechter. Deel 1: de zaken

Onderzoek naar aard van het misbruik, daders en slachtoffers in ontuchtzaken die door de rechter worden behandeld.

feiten en cijfers
04-02-2016
44.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

nieuws
16-05-2018
45.

Kamerbrief over strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie

Slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter beschermd

beleid
22-05-2019
46.

Kamerbrief over inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de toezeggingen tijdens het plenair debat (inzet van strafrecht bij aanpak) Kindermishandeling van 2 april 2014.

beleid
14-05-2014
47.

Jaarbericht Kinderrechten 2012

Monitor van UNICEF Nederland en Defence for Children op het gebied van kinderrechten in Nederland.

feiten en cijfers
26-06-2012
48.

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

publicatie
01-04-2010
49.

Nieuwe strafvorderingsrichtlijn voor seksueel misbruik

Gisteren is de richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden. In de nieuwe richtlijn staat niet het wetsartikel, maar de ernst van de ontuchtige handeling centraal.

nieuws
02-03-2015
50.

Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah’s Getuigen

Het Openbaar Ministerie is strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer laten weten. Ten minste vijf mensen hebben aangifte van seksueel misbruik gedaan.

nieuws
16-08-2018
51.

Hogere straf huwelijksdwang

Mensen die anderen dwingen om te trouwen kunnen straks voor maximaal twee jaar achter de tralies verdwijnen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De maximumstraf bedraagt nu nog negen maanden.

nieuws
22-11-2010
52.

'Stel slachtoffer huiselijk geweld niet strafbaar bij illegaliteit'

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel, moeten niet strafbaar worden gesteld als ze illegaal in Nederland zijn. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman in een advies van een werkgroep aan de Tweede Kamerfractie.

nieuws
06-11-2013
53.

LVB in de Strafrechtsketen

Landelijke studiedag

agenda
01-12-2015
54.

Richtlijn voor Strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen

Op 1 maart 2015 is de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden.

interventie
27-03-2015
55.

Senaat stemt in met langdurig toezicht zeden- en zware geweldsdelinquenten

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), waarmee de Eerste Kamer op 24 november 2015 heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de samenleving meer bescherming bieden.

beleid
24-11-2015
56.

Zicht op kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van zeven groepen kinderen verkend.

publicatie
14-04-2016
57.

Een keer is genoeg

Verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces.

feiten en cijfers
31-05-2010
58.

Doding gevolgd door zelfdoding van de dader

Op 19 februari 2010 is Marieke Liem gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een studie naar doding gevolgd door zelfdoding.

feiten en cijfers
19-02-2010
59.

Tussen kwaad of erger

Dit proefschrift is een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen.

publicatie
16-05-2019
60.

Britse actie voor strafbaar stellen wraakporno

De Britse rechtenstudente Heather Robertson is een campagne begonnen die de overheid in Groot-Brittannië vraagt om wraakporno als een seksueel misdrijf te erkennen. Een vriendin van Robertson werd het slachtoffer van wraakporno toen haar ex 21 naaktfoto's van haar op Facebook zette.

nieuws
20-02-2014
61.

Ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking).

beleid
24-11-2015
62.

Van der Steur wil sexchatting met kinderen strafbaar stellen

Minister Van der Steur (VenJ) wil seksualiserende communicatie met kinderen (sexchatting) en seksuele afpersing (sextortion) strafbaar stellen. Zo wil hij meer bescherming bieden tegen nieuwe digitale vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit staat in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

nieuws
01-03-2016
63.

Reclassering Nederland introduceert spreekuur huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceert Reclassering Nederland het spreekuur huiselijk geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Het spreekuur ging in Oost-Nederland van start en wordt daar onderdeel van de reguliere aanpak.

nieuws
23-11-2017
64.

Verjaringstermijn huwelijksdwang kinderen verlengd

De verjaringstermijn voor huwelijksdwang bij kinderen wordt verlengd. Ook kan straks iedereen die zich in het buitenland schuldig maakt aan huwelijksdwang of polygamie, worden vervolgd. Ook wordt de maximumgevangenisstraf voor huwelijksdwang verhoogd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

nieuws
18-03-2011
65.

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

DSP-groep onderzocht wat er binnen het strafrechtelijke traject is gedaan om de doelstellingen te realiseren: vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen, deskundigheidsbevordering van hulpverleners en politie en communicatie en samenwerking tussen verschillende betrokken instanties.

feiten en cijfers
28-06-2012
66.

Handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' beschikbaar

Experts van de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Veilig Thuis hebben samen de handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' geschreven. Deze wordt op 20 november gepresenteerd, maar is nu al als download beschikbaar.

nieuws
09-11-2017
67.

Dealing with Domestic Violence

In the Netherlands each year an estimated 200,000 to 300,000 people experience serious or repeated domestic violence. The government wants to stop domestic violence. Government-sponsored public information campaigns highlight this important topic and make it possible to talk about it. Domestic exclusion orders can be imposed on offenders to stop the violence.


22-08-2008
68.

Wetsvoorstel voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers

Slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen in de rechtszaal een onbeperkt spreekrecht in plaats van een adviesrecht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

nieuws
14-11-2014
69.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
70.

De strafwaardigheid van seksueel misbruik

Een onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen afhankelijkheidsrelaties. Renée Kool onderzocht welke bijdrage het strafrecht kan leveren aan de bestrijding van incest en deed een aantal concrete aanbevelingen.

feiten en cijfers
19-02-1999
71.

Zoals het klokje thuis tikt...

Het onderzoek is uitgevoerd door CMO Groningen in opdracht van de provincie Groningen.Het onderzoek schetst een beeld van de aard en de omvang van huiselijk geweld in de provincie Groningen in de periode 2005-2007

feiten en cijfers
09-03-2009
72.

De klant erbij. De Strafbaarstelling van seks met 16- en 17-jarigen tegen betaling

Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, over de vervolging en berechting van betaalde seks met minderjarigen van 16 en 17 jaar sinds het jaar 2000.

publicatie
23-11-2015
73.

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers

Het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces wordt uitgebreid. De Eerste Kamer was gisteren positief over een wetsvoorstel hiertoe van justitieminister Ard van der Steur.

nieuws
06-04-2016
74.

Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

nieuws
22-05-2019
75.

De strafbaarheid van seks met minderjarigen tegen betaling

Factsheet van de Nationaal Rapporteur over de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen

feiten en cijfers
03-07-2015
76.

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking: De Franse praktijk

In dit rapport liggen de resultaten besloten van een onderzoek naar de strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking (vgv ). In dit onderzoek staat de Franse praktijk centraal, overigens wel in vergelijkend perspectief, bezien vanuit Nederland.

publicatie
26-08-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: