Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

39 resultaten gevonden met "verkeringsgeweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door het WODC uitgevoerd en vormde deelproject 3.Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders, het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld en tot slot te bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
4.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages

feiten en cijfers
08-02-2019
5.

Huiselijk geweld: Aard, omvang en hulpverlening

Een belangrijk doel van dit onderzoek uit 1997 was het genereren van algemene informatie over huiselijk geweld. Het onderzoek moest informatie opleveren over huiselijk geweld onder mannen, vrouwen, ouderen en jongeren.

feiten en cijfers
01-10-1997
6.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
29-04-2015
7.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
8.

Geweld in mannenrelaties

Onderzoek van de Schorerstichting en de Universiteit van Utrecht naar aard, dynamiek en gevolgen van geweld in mannenrelaties. Het probleem van geweld in mannenrelaties wordt volgens de onderzoekers gebagatelliseerd. Het wordt niet serieus genomen of domweg ontkend.

feiten en cijfers
02-02-2004
9.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
10.

De Prevalentie van Huiselijk Geweld in Nederland in 2010

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011).

feiten en cijfers
01-02-2013
11.

Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld

Is te voorspellen in welke gezinnen er een grotere kans is dat er na een eerdere melding opnieuw huiselijk geweld zal plaatsvinden? En zo ja: hoe kun je deze kennis inzetten om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) worden geconfronteerd met huiselijk geweld?

feiten en cijfers
28-02-2014
12.

Risicotaxatie-instrument om de geweldsspiraal van partnergeweld te doorbreken

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening.

feiten en cijfers
01-09-2012
13.

Emancipatiemonitor 2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

feiten en cijfers
16-12-2014
14.

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

feiten en cijfers
03-04-2014
15.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
05-05-2015
16.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
17.

Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer.

feiten en cijfers
17-12-2015
18.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
19.

Domestic violence by and against men and women in Curacao

De centrale vraag is: wat zijn de prevalenties, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld tegen mannen en vrouwen op Curaçao?

feiten en cijfers
13-09-2012
20.

Global and regional estimates of violence against women

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

feiten en cijfers
22-06-2013
21.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
26-04-2016
22.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
23.

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4.

feiten en cijfers
04-06-2014
24.

Moeders van Rotterdam

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

feiten en cijfers
11-08-2015
25.

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

feiten en cijfers
11-07-2013
26.

Slachtoffers van moord en doodslag

Cijfers over 2017

feiten en cijfers
06-09-2018
27.

Neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling

Titel: De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering

feiten en cijfers
01-10-2011
28.

Estimating the costs of gender-based violence in the European Union

Analysis of methodological options on the cost of gender-based violence and intimate partner violence.

feiten en cijfers
05-05-2015
29.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
30.

Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

Voor het eerst bood een onderzoek een gedegen vergelijkend beeld van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers beknopt en overzichtelijk in een Nederlandse context.

feiten en cijfers
10-10-2014
31.

Rol huisarts bij herkennen partnergeweld

Getrainde huisarts helpt meer mishandelde vrouwen – en nog beter ook.

feiten en cijfers
02-01-2007
32.

Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland

Onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers.

feiten en cijfers
28-11-2012
33.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
34.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
35.

Violence against women: an EU-wide survey

Violence against women across the 28 Member States of the European Union

feiten en cijfers
15-03-2014
36.

Risky relationships. Victims' risk of revictimization of intimate partner violence.

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

feiten en cijfers
09-12-2011
37.

Administrative data sources on gender-based violence in the EU: Leaflet

Current status and potential for the collection of comparable data.

feiten en cijfers
04-06-2015
38.

Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

Onderzocht is of het zorggebruik van mishandelde vrouwen verschilt van dat van niet-mishandelde vrouwen.

feiten en cijfers
16-06-2013
39.

The economic dimensions of interpersonal violence

Interpersonal violence is expensive. For instance, estimates of the cost of violence in the United States of America reach 3.3% of the gross domestic product. In England and Wales, the total costs from violence - including homicide, wounding and sexual assault - amount to an estimated $40.2 billion annually.

feiten en cijfers
25-04-2006

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: