IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

De IND krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze beoordeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen.

Vrouw met blad voor het gezicht.

Omstandigheden die als schrijnend kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld:

  • Gendergerelateerde aspecten zoals eerwraak en huiselijk geweld.
  • Traumatiserende ervaringen die in Nederland hebben plaatsgevonden.
  • (Ernstige) medische problemen (van één of meerdere gezinsleden).
  • Overlijden in Nederland van een gezinslid.

Individuele omstandigheden

Vreemdelingen die voor de eerste keer een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning kunnen aangeven of er bijzondere en individuele omstandigheden zijn die zich in Nederland voordoen. Deze neemt de IND mee in de beoordeling van de aanvraag als aan het verblijfsdoel waarvoor de aanvraag is ingediend niet wordt voldaan.

Als de IND beoordeelt dat sprake is van een schrijnende situatie en niet voldaan wordt aan een verblijfsdoel, krijgt de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Daarbij moet wel gezegd worden dat de IND slechts terughoudend gebruik kan maken van zijn bevoegdheid.