Tweede Kamer neemt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan

De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.

Het wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken.

Het gaat dan om verschillende vraagstukken, waaronder complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid.

Een integrale aanpak vergt dat partijen met elkaar gegevens uitwisselen en verwerken voor de inzet van hun taken en bevoegdheden. De praktijk laat echter zien dat samenwerkingsverbanden bij het gezamenlijk verwerken van gegevens op knelpunten stuiten.

In de context van deze wet gaat het om samenwerkingsverbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen. Daarbij zijn op dit moment vier samenwerkingsverbanden aangewezen, waaronder de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Moties en amendementen

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd een aantal moties en amendementen ingediend. Van de amendementen zijn volgende aangenomen:

  • Grondslag creëren voor het delen van gegevens tussen samenwerkingsverbanden
  • Schrappen van de uitzonderingsmogelijkheid voor het verschaffen van duidelijkheid aan betrokkenen over gebruikte algoritmen, indicatoren e.d.
  • Verbod om algoritmen te hanteren waarvan uitkomsten niet navolgbaar en controleerbaar zijn
  • Voorhangprocedure AMVB voor de aanwijzing van nieuwe deelnemers aan de samenwerkingsverbanden
  • Mogelijkheid parlement uitbreiding van samenwerkingsverband goed of af te keuren

Daarnaast werd de volgende motie aangenomen:

  • Verzoek aan regering om te verduidelijken op welke manieren de samenwerkingsverbanden verplicht worden discriminatie en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen en hoe hier toezicht op gehouden wordt.