Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Door samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te verplichten, kan de beschikbaarheid van specialistische jeugdzorg verbeteren. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen', dat deze samenwerking regelt.

Op dit moment staat de beschikbaarheid van bepaalde vormen van specialistische zorg voor kinderen en jongeren onder druk.

In het voorstel worden gemeenten onder andere verplicht om een regiovisie op te stellen, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht wat de zorgvraag in de regio is en hoe de gemeenten de benodigde hulp met de aanbieders gaan organiseren. Hierin moet ook aandacht zijn voor de aanpak van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casuïstiek.

Daarnaast moeten gemeenten, die dat nog niet hebben, een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg op regionaal niveau.

Pleegzorg

Ook heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel ‘verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp’. Pleegkinderen kunnen daardoor voortaan standaard tot hun 21ste in een pleeggezin verblijven als ze dat willen. Jeugdhulp, waaronder pleegzorg, stopt doorgaans als het kind 18 jaar wordt, terwijl pleegkinderen dan vaak nog niet toe zijn aan volledige zelfstandigheid. 

Verder regelt het wetsvoorstel dat de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp zal vervallen. Bij een verzoek aan de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing of gesloten jeugdhulp is nu een beschikking van het college van burgemeester en wethouders voorgeschreven, waaruit blijkt dat jeugdhulp met verblijf nodig is. In de praktijk is gebleken dat het verstrekken van deze beschikking geen toegevoegde waarde heeft. Het vervallen van de verleningsbeschikking vermindert bovendien de administratieve lasten.

Het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ ligt nu voor advies bij de Raad van State.