Checklist gendersensitief beleid tegen partnergeweld

Meer gendersensitiviteit in beleid en uitvoering zou eraan kunnen bijdragen dat het aantal geweldsincidenten vermindert. Het College voor de Rechten van de Mens stelde hierover onlangs een publicatie op met een checklist en acties voor lokale beleidsmakers: Gendersensitieve aanpak van levensbelang om partnergeweld te bestrijden.

Gemeenten zetten zich al jaren in om geweld in de privésfeer terug te dringen. Toch neemt het aantal incidenten niet of nauwelijks af.

benen man en vrouw plus kat

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is beleid voor het voorkomen en bestrijden van partnergeweld tegen vrouwen alleen effectief indien dit beleid gendersensitief is. Gemeenten kunnen met behulp van de checklist hun huidige beleid evalueren, het gesprek aangaan met bestuurders en collega’s en vervolgens acties formuleren.

Gendersensitief werken betekent rekening houden met gender en met genderongelijkheid als oorzaak van het ontstaan van geweld. Gendersensitief werken is dus het bewust zijn van en rekening houden met de verschillen in macht, afhankelijkheid en wederzijdse verwachtingen die uit genderrollen voortvloeien. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor de druk die de maatschappij en sociale netwerken kunnen leggen op partnerrelaties.

GREVIO

De publicatie is gebaseerd op onderzoek dat het College voor de Rechten van de Mens begin dit jaar uitvoerde. Dit bestond uit een literatuurstudie en diepte-interviews met nationale en internationale experts en beleidsmakers. Aanleiding voor het onderzoek was de rapportage van de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). GREVIO stelde dat het Nederlandse beleid ten aanzien van geweld in de privésfeer expliciet ‘genderneutraal’ is. Dit heeft als gevolg dat er in beleid en praktijk te beperkt aandacht is aan de dieperliggende gendergerelateerde oorzaken van geweld. De aanpak draagt daarom onvoldoende bij aan een goede bescherming van (potentiële) slachtoffers en aan een structurele uitbanning van geweld.