Start implementatietraject Impactmonitor aanpak HGKM

Regioplan is deze maand gestart met het ondersteunen van regio’s bij het werken met de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). Dit instrument draagt bij aan het verbeteren van de aanpak van HGKM.

Het benutten van de beschikbare kennis bij agendering, aansturing, inrichting en uitvoering van de aanpak van HGKM helpt bij het komen tot een effectievere aanpak.

Regioplan ondersteunt de regio's in opdracht van het ministerie van VWS, het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en de VNG. Hierbij worden zowel beleid als praktijk van gemeenten, regio’s en hun ketenpartners betrokken in het gezamenlijk benutten van de impactmonitor.

De ondersteuning is gericht op zowel kennisverspreiding over bestaan en inhoud van de Impactmonitor als het praktische gebruik (hoe vind ik welke cijfers?). Ook biedt Regioplan ondersteuning bij de inzet van de cijfers voor ontwikkeling en evaluatie van beleid en voor het sturen op de uitvoering van de aanpak. Daarbij wordt ook informatie opgehaald om de monitor verder te ontwikkelen, waarbij wordt aangesloten bij lokale, regionale en andere actuele ontwikkelingen.

Belronde

In de komende twee weken benadert Regioplan de regionale projectleiders telefonisch voor een beknopte inventarisatie over het huidige gebruik van de Impactmonitor. Op 28 september 2021 houden zij een digitale werksessie waarin het ondersteuningsaanbod samen met de regionale projectleiders verder wordt vormgegeven. Eind december rondt Regioplan het implementatietraject af met de oplevering van enkele instrumenten die ondersteunen bij het gebruik van de Impactmonitor HGKM.