Programma GHNT publiceert eindrapportage

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de eindrapportage van het programma, die gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd, blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

De successen bij het eerder in beeld brengen en stoppen van geweld worden alom toegeschreven aan de regionale insteek, met landelijk commitment en ondersteuning maar zonder opgelegde blauwdruk.

De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, betekenen niet dat na 2021 het einddoel van het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is behaald. Het duurzaam verbeteren van de aanpak vraagt een langere adem. Daarnaast kent de complexe problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling veel meer aspecten dan binnen het programma GHNT aan bod konden komen.

Bovenal ligt er een belangrijke opgave voor de samenleving in volle breedte om het geweld onder ogen te zien en bespreekbaar te maken voor slachtoffers, plegers, omstanders en professionals vanuit het besef dat onmacht veelal de achtergrond ervan vormt. In de loop van 2022 zal het programma GHNT daarom in beperkte vorm worden geïntegreerd in een programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Op dit moment wordt gewerkt aan de verbinding van de prioritaire thema’s van GHNT met dit programma. Zo kunnen regio’s ook volgend jaar verder bouwen aan de fundamenten van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.