Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal - onderzoek naar effectiviteit en kosten

Sinds 2018 werken de vier organisaties Altra (specialistische jeugdhulp), Blijf Groep (hulp en opvang bij huiselijk geweld), BRight GGZ en De Waag (forensische zorg) samen in een integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar deze aanpak. Bureau Sinzer maakte een maatschappelijke businesscase.

Over Switch

Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners vanuit jeugdzorg, vrouwenopvang en (forensische) ggz werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Hierbij richten zij zich op alle gezinsleden. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s. Van beide is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht.

Uitkomsten: meer veiligheid door maatwerk

Uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde, blijkt dat Switch aansluit bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en de aanwezige gezinsdynamiek. Er wordt gedoseerd hulp aangeboden die aansluit bij de behoeften van de gezinnen. Gezinsleden voelen zich hierdoor gehoord, gemotiveerd en ondersteund. Bovendien biedt Switch tegelijk praktische hulp en therapie, wat een belangrijke voorwaarde is om tot verandering te komen. In alle gezinnen is meer veiligheid. Er is verbetering in de communicatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen. 

De kracht van Switch is dat er maatwerk wordt geleverd vanuit de gebundelde expertise van forensische ggz, jeugdhulp, volwassenen ggz en maatschappelijke ondersteuning. De werkwijze vergroot de kans  op continuïteit in de behandeling.

Businesscase: maatschappelijk besparingen op korte en lange termijn

Naast het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut is ook op verzoek van de gemeente Amsterdam door Sinzer een maatschappelijke businesscase gemaakt. Hieruit blijkt dat de werkwijze van Switch extra kosten met zich meebrengt maar dat de werkwijze ook veel (maatschappelijke) besparingen oplevert, zowel op de korte als de lange termijn. 

Voortgang Switch

In de gemeente Amsterdam zal Switch aan 10 gezinnen per jaar worden aangeboden. De gemeente onderzoekt, samen met de vier initiatiefnemers, hoe dit aantal te vergroten is. De integrale aanpak van Switch sluit goed aan bij de gezinsgerichte beweging die de stad wil maken. Samenwerking met zorgverzekeraars voor de financiering en borging is noodzakelijk.

Meer informatie

Meer informatie over Switch en de beide onderzoeksrapporten vindt u op de website van Switch: www.switch-samen.nl.

Bron: persbericht Altra, Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag d.d. 21 september 2022.