Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Dit beroepscompetentieprofiel geeft weer welke competenties een sociaal werker in welzijn en maatschappelijke dienstverlening in huis moet hebben om nu en in de nabije toekomst adequaat invulling te geven aan zijn maatschappelijke opdracht.

Het profiel beschrijft zowel generieke als specifieke competenties, onderscheiden naar de leefgebieden waarbinnen sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening werkzaam zijn.

Competenties

Enkele competenties die beschreven staan in het beroepscompetentieprofiel en die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • herkent signalen en veranderingen in de samenleving, zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand;
  • gaat in gesprek met mensen om hun niet-pluisgevoel te expliciteren en informeert hen over veel voorkomende signalen van: psychisch, sociaal en lichamelijk disfunctioneren, fysieke en emotionele onveiligheid, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand. En over de concrete aanpak hiervan. Zodat zij dit tijdig herkennen en kunnen neerleggen bij de juiste professional of organisaties;
  • signaleert vroegtijdig - al dan niet in samenwerking met andere professionals, zoals school, politie, woningbouwvereniging of vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld sportclubs) - situaties van kinderen en volwassenen, waarbij sprake is van onveiligheid of van mensen die in hun rol als opvoeder problemen ervaren of hulp daarbij kunnen gebruiken zonder in eerste instantie zelf een hulpvraag te formuleren. Hetzelfde geldt voor situaties van andere mensen waar de interpersoonlijke relatie aanleiding geeft tot ingrijpen.