Nederlands Jeugdinstituut - Veiligheid en risico’s inschatten: wat helpt?

Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen zodat kinderen zo snel mogelijk passende hulp kunnen krijgen en de schade zoveel mogelijk beperkt wordt - dat is een belangrijke ambitie van de huidige transformatie in de zorg voor jeugd.

Meer nog dan voorheen worden professionals die met ouders en/of kinderen werken, gewezen op hun verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen mee te wegen in de besluiten die zij nemen. Daarom is het van belang dat ze een inschatting kunnen maken van eventuele veiligheidsrisico’s.

Meerdere onderzoeken van de samenwerkende inspecties laten zien dat dit niet vanzelf gaat (Samenwerkend Toezicht Jeugd, 2015, 2017). In 2015 trekken zij aan de bel, omdat medewerkers van wijkteams veiligheidsrisico’s moeten kunnen inschatten en signalen oppakken maar dit nog niet overal even goed doen.

Zij adviseren daarom een risicotaxatie-instrument te gebruiken om veiligheidsrisico’s systematisch in te schatten. In 2017 laat onderzoek van hen opnieuw zien dat wijkteams de veiligheid van kinderen onvoldoende inschatten en aanpakken.