Factsheet Het lokale netwerk na Veilig Thuis, Brunssum

Ter bevordering van de zorg en ondersteuning die de lokale (wijk-)teams bieden aan kwetsbare gezinnen die vanuit Veilig Thuis zijn overgedragen, onderzocht Toezicht Sociaal Domein een aantal gemeenten in Zuid-Limburg. De gemeente Brunssum was daar een van en is als inspirerend voorbeeld beschreven voor andere gemeenten.

Werkbare elementen gemeente Brunssum

  • Gezamenlijke huisbezoeken vanaf de start van het onderzoek door Veilig Thuis, tezamen met de professionals uit het lokale netwerk zodat spoedig hulp aangeboden en ingezet kan worden.
  • Inzet instrumenten uit de benadering ‘Signs of Safety’ met o.a. RTO en instrumenten voor de inventarisatie en inschatting van risico’s o.a. samen met kinderen.
  • De werkwijze 1G1P1R, een integraal 1Gezin1Plan waarin professionals en cliënten tot een gedeelde probleemanalyse komen en waarbij regie, samenhang en afstemming in de geboden hulp wordt bereikt.
  • Het structureel inzetten van de zelfredzaamheidsmatrix om zicht te krijgen op alle leefgebieden en daarmee op mogelijke achterliggende problematiek. Tevens voor het inschatten van de zelfredzaamheid van cliënten.
  • Het opvragen van informatie met behulp van toestemmingsformulieren.
  • Inzet van een gedragswetenschapper die structureel voor de professionals van het jeugdteam beschikbaar is voor consultatie en ondersteuning en voor acute inzet bij risicovolle situaties.
  • De gemeente Brunssum nodigt met regelmaat organisaties uit het lokale netwerk uit om de samenwerking te evalueren en om knelpunten en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.