Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

In december 2017/januari 2018 zijn de rapportages 'Gezondheid in Beeld' gepubliceerd over Amsterdam en de stadsdelen en over Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze rapportages geven een beeld van de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder. De gegevens van de gezondheidsmonitor helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid.

GGD Amsterdam

De Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen is een vierjaarlijks gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder inwoners. In 2016 hebben ruim 8.600 Amsterdammers en 6.500 inwoners uit de regiogemeenten de vragenlijst ingevuld.

Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

De vijf gemeentelijke rapportages bevatten ook cijfers over mantelzorg, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Ook worden de risicogroepen benoemd en is te zien of er gezondheidsverschillen zijn tussen de wijken/woonkernen van de gemeenten.

Amsterdam: Omvang huiselijk geweld gelijk gebleven

Eén procent van de 19- t/m 64-jarige Amsterdammers (6.500 inwoners) was in het voorgaande jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Tien procent was hiervan ooit slachtoffer. Deze cijfers zijn niet of nauwelijks veranderd sinds 2008. Recent huiselijk geweld komt in Amsterdam even vaak voor als in de andere grote steden.
Emotioneel of psychisch geweld en lichamelijk geweld komen het meest voor, seksueel geweld het minst. Meest genoemde plegers van het geweld zijn de (stief)ouders of de (ex-)partner. Vrouwen zijn twee keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld als mannen. Ook gescheiden Amsterdammers hebben vaker dan gemiddeld huiselijk geweld meegemaakt.
Slechts een vijfde van de recente slachtoffers heeft het geweld bij de politie gemeld. Een kwart van de Amsterdammers kent het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Ouderenmishandeling bij 1 op 14 ouderen

Van de Amsterdamse 65-plussers is 7 procent in het voorgaande jaar thuis één of meerdere keren slecht behandeld, ook wel ouderenmishandeling genoemd. Het gaat meestal om emotionele mishandeling, zoals treiteren of beledigen (5 procent) of om financiële benadeling (1,6 procent). Ouderenmishandeling komt in Amsterdam vaker voor dan landelijk, maar even vaak als in de andere grote steden. Het cijfer lijkt niet samen te hangen met demografische kenmerken. Ook verschilt het niet tussen de stadsdelen.