Onderzoeksrapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld?'

Avans Hogeschool en de Open Universiteit hebben onderzoek gedaan naar psychische mishandeling en de toegevoegde waarde van een separate strafbaarstelling ervan.

Het rapport bevat een overzicht van verschillende voor- en tegenargumenten voor een eventuele aparte strafbaarstelling van psychisch geweld. Dit ter ondersteuning van het debat over een eventuele aparte strafbaarstelling en het komen tot een afweging van de voor- en tegenargumenten.

Het rapport is op 3 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Bij motie van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul1 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om in 2021 een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren dat in gaat op verschillende vragen in verband met psychisch geweld, zoals bijvoorbeeld: 'Wat zijn de voor- en nadelen van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld?'. 

De Open Universiteit en de Avans Hogeschool waren reeds op eigen initiatief gestart met een onderzoek naar de strafbaarstelling van psychisch geweld. Op verzoek van het ministerie voor Rechtsbescherming zijn specifieke vragen uit de genoemde motie vervolgens meegenomen in het onderzoek.

Janssen, J., Dreissen, W., & Juncker, K. (2022). Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten. Z.p.: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.

Het onderzoeksrapport is te downloaden van www.researchgate.net.