Onderzoek naar 'coronaproof' aanpak huiselijk geweld

Wat is de impact van de coronamaatregelen op de prevalentie en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? De gemeente Arnhem vroeg Regioplan om dat in kaart te brengen. Het onderzoeksrapport biedt - ook voor andere gemeenten - een checklist van aandachtspunten voor bijsturing van de lokale HGKM-aanpak in coronatijd.

De gemeente Arnhem wilde graag zicht op de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in 2020 en of de aanpak bijsturing vraagt in én na de tijd vol coronamaatregelen. 

Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen zoals de avondklok, de sluiting van de scholen en het thuiswerken voor de veiligheid in relaties en gezinnen? Leidt de lockdown tot meer onveiligheid? En welke impact hebben de maatregelen op de aanpak?

Met behulp van een analyse van risicofactoren, een literatuurstudie, interviews met landelijke en lokale professionals en reflectiesessie met ervaringsdeskundigen werden de Arnhemse aanpak in coronatijd, de ervaringen, behoeftes, en best practices in kaart gebracht. Deze werden meegenomen in een advies voor een meer ‘coronaproof’ aanpak.

Aanknopingspunten

Enkele aanknopingspunten voor een ‘coronaproof’ HGKM-aanpak zijn volgens Regioplan:

  • Er is een versterkt bewustzijn over HGKM onder professionals, maar met name voor kinderen. Zet in op kennis en bewustwording bij professionals over de risico’s van de coronacrisis met extra aandacht voor signalering van en hulpverlening bij partnergeweld en ouderenmishandeling. Vooral ouderenmishandeling dreigt buiten beeld te raken.
  • Agendeer bij professionals de aandacht voor het ontstaan van nieuwe risicogroepen en kwetsbare situaties, bijvoorbeeld jongeren, mensen met een licht verstandelijke beperking, mantelzorgers, cliënten die niet digitaal vaardig zijn of de apparaten niet hebben, en ouders die een omgangsregeling hebben.
  • Zet in op een risico-gestuurde aanpak. Een deel van de HGKM-problematiek is verborgen. Daarom is het van belang om in de aanpak te sturen op ondersteuning van de nog verborgen problematiek, o.a. door risicofactoren voor HGKM een duidelijkere plek in die aanpak te geven. 
  • De digitalisering van de hulpverlening biedt kansen, maar creëert ook risico’s zowel voor cliënten als professionals.  Onveilige situaties kunnen hierdoor gemist worden, met mogelijke escalatie tot gevolg.
  • Faciliteer lokale en regionale afstemming over richtlijnen, handvatten en werkwijzen. Stuur bijvoorbeeld actief op het behouden van de mogelijkheid om veilig fysieke afspraken en hulpverlening door gang te laten vinden.