Stalking

Hieronder volgen een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Stalking
PDF document | 1 pagina | 56 kB
Factsheet | 01-11-2018
Factsheet Stalking (English)
PDF document | 2 pagina's | 79 kB
Factsheet | 15-09-2020

Deze factsheet geeft slechts een beknopt overzicht. Het verdient de aanbeveling om de publicatie Als u wordt gestalkt van de Politie in samenwerking met Movisie te lezen.

Wat is stalking?

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Het gaat vaak om onzichtbare en moeilijk te vatten terreur; een opeenstapeling van op zichzelf niet altijd strafbare gedragingen.

Jongeman met muts loopt over donkere boulevard.

Voorbeelden van stalking zijn achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste telefoontjes en berichten sturen of op naam van iemand anders dingen bestellen. Stalking kan thuis, elders en/of online plaatsvinden. Stalking is strafbaar in Nederland.

Stalking is per definitie een vorm van geweld omdat het een grote inbreuk maakt op de veiligheidsbeleving in en op het leven van slachtoffers.
Een stalker kan een (intieme) relatie met het slachtoffer hebben (gehad), maar dit hoeft niet.

Signalen: hoe kan ik zien dat iemand slachtoffer is?

Er wordt voortdurend en opzettelijk inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer met bijvoorbeeld het doel het slachtoffer ergens toe te dwingen (bijvoorbeeld te reageren of de relatie te herstellen), bang te maken of te hinderen. Stalking betreft een patroon van gedrag waarbij ieder incident op zichzelf niet heel heftig en/of strafbaar hoeft te zijn, maar de combinatie van al die incidenten dat wel is.

Voor dienstverleners is het belangrijk zich te realiseren dat stalking gevolgen heeft voor het gevoel van veiligheid en het welbevinden van het slachtoffer. Er is sprake van spanning en stress. Het slachtoffer wordt belemmerd in zijn dagelijks functioneren.

Om het risico in te schatten dat de gestalkte persoon loopt, kunnen verschillende vragen behulpzaam zijn (zie pagina 4 en 5 van de publicatie Als u wordt gestalkt).

Aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen in de Meldcode

Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te gebruiken. Algemene meldcode richtlijnen (zoals de 5 stappen) staan niet op deze factsheet beschreven, bezoek daarvoor de link.

Wel staan hier aandachtspunten specifiek voor deze vorm van geweld.

  • Een belangrijke vuistregel: neem het gevoel van het slachtoffer serieus: als zij echt bang zijn, dan is er daadwerkelijk een risico tot gevaar/dreiging.
  • Er is een aantal vuistregels voor slachtoffers zelf in wat zij kunnen doen wanneer ze gestalkt worden (zie pagina 7 en 8 van de publicatie Als u wordt gestalkt).
  • Het is belangrijk om bewijs te verzamelen.
  • Stem af met de Politie. Bel in een acute gevaarlijke of bedreigende situatie direct de politie.
  • Slachtoffers van stalking hebben recht op bescherming. Zo kan bijvoorbeeld de officier van justitie of rechter een gebiedsverbod en/of contactverbod opleggen aan de stalker.
  • Betrek buren, familieleden, vrienden en collega‚Äôs die kunnen opletten en ondersteunen.

Advies/melden

Voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp, neem contact op met:

  • Veilig Thuis, telefoon 0800 20 00.
  • Bij acuut gevaar bel 112.
  • Als dat nodig is, kan een mobiel alarmsysteem (AWARE) of een plaatsing binnen de opvang worden gerealiseerd.
  • Slachtofferhulp Nederland biedt praktische steun, maar kan ook verwijzen voor hulp bij verwerking of lotgenotengroepen, telefoon 0900 01 01.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door Slachtofferhulp Nederland in samenwerking met verschillende ketenpartners in de strijd tegen stalking. De factsheet en bronnen zijn als download te vinden bij Publicaties.