De Jonge beantwoordt Kamervragen over psychische mishandeling

Door een gebrek aan cijfermatig inzicht, kan het handhavingsniveau van psychische mishandeling momenteel niet goed in kaart worden gebracht. Dat stelt minister De Jonge in een reactie op Kamervragen over psychische mishandeling.

De minister laat weten dat daar momenteel aan gewerkt wordt, onder meer met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze impactmonitor is ontwikkeld om zicht te krijgen op de impact van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De eerste impactmonitor werd eind vorig jaar gepubliceerd en in december verschijnt de volgende versie.

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport Violence Against Women; Psychological Violence and Coercive Control. Dit betreft een onderzoek op verzoek van het FEMM-comité van de EU naar psychologisch geweld tegen vrouwen. Dit onderzoek gaat onder meer in op de vraag of psychologisch geweld in EU-lidstaten strafbaar wordt gesteld en hoe gegevens worden verzameld over deze specifieke vorm van gendergerelateerd geweld.

Ernstig probleem

In zijn reactie noemt De Jonge psychische mishandeling een ernstig probleem dat langdurige gevolgen kan hebben voor slachtoffers. Hij stelt ook dat er in Nederland voldoende wettelijke mogelijkheden zijn voor ketenpartners van binnen en buiten de strafrechtketen om psychisch geweld gezamenlijk aan te pakken.