Rapport Kwestie van lange adem samengevat voor de praktijk

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een korte bondige notitie geschreven over de werkende elementen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?

Dit onderzoek dat in november 2020 werd afgerond, laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.

Op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft het Verwey-Jonker Instituut de belangrijkste conclusies, gericht op het verbeteren van het handelingsperspectief van de hulpverleners, medewerkers van verschillende instanties en beleidsmakers op lokaal- en landelijk niveau, op een rij gezet.

Ook is gekeken of het programma van GHNT aansluit bij de bevindingen van het onderzoek. De conclusie is dat de belangrijkste thema’s waar het programma GHNT op heeft ingezet, ondersteund met handreikingen, hulpmiddelen en kaders, in lijn liggen met de beproefde werkzame bestanddelen die uit het onderzoeksrapport naar voren kwamen.

Oproep

De auteurs van Kwestie van lange adem onderstrepen het belang om blijvend in te zetten op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom doen zij in deze verkorte beleidsversie van het onderzoeksrapport een dringende oproep aan zowel de landelijke als regionale en gemeentelijke bestuurders en uitvoeringsorganisaties om werk te blijven maken van het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het te stoppen en structureel op te lossen.