E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 30 juni 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Meldcode nog onvoldoende gebruikt

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nog onvoldoende gebruikt door professionals. Professionals die het instrument wel gebruiken, ervaren meerwaarde. Dat blijkt uit een evaluatie door ZonMw.
Lees meer

Verband ADHD en partnergeweld

De diagnose ADHD wordt vaak gemist bij plegers van partnergeweld. Dat terwijl het partnergeweld afneemt wanneer plegers met ADHD daarvoor worden behandeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psychiater Nannet Buitelaar.
Lees meer

Rotterdamse aanpak huiselijk geweld hapert

De wil tot verbetering is er, maar de ketenaanpak van huiselijk geweld in Rotterdam hapert door onduidelijkheden over taken en bevoegdheden van instellingen. Dat blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad.
Lees meer

Niet méér meldingen huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Nederland tijdens de coronacrisis niet toegenomen. Wereldwijd is er wel sprake van een stijging van het aantal meldingen.
Lees meer

Aanpak ouderenmishandeling: de stand van zaken

Wat is de huidige stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling? Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni, vroeg onderzoeksbureau Regioplan een aantal collega's naar hun visie op deze vraag.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Vierde voortgangsrapportage GHNT

Deze rapportage beschrijft de inspanningen en resultaten van het programma Geweld hoort nergens thuis in de eerste helft van 2020, en de prioriteiten voor de tweede helft van 2020.
Lees meer

Het taboe op partnergeweld in de coronacrisis doorbreken

In dit artikel van Movisie komen een ex-pleger, ex-slachtoffer en een professional aan het woord over partnergeweld tijdens de coronacrisis.
Lees meer

Seksueel geweld in coronatijd

Hoe staat het met de preventie van en hulp bij  seksueel geweld in relatie tot coronamaatregelen? Ruim twintig professionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen wisselden signalen en tips met elkaar uit.
Lees meer

Hoe denken Nederlanders over verkrachting?

In opdracht van Amnesty International deed I&O Research onderzoek naar hoe Nederlanders aankijken tegen verkrachting en wetgeving hierover.
Lees meer

De aanpak van schadelijke prakijken: een juridisch perspectief

Welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet als zich een schadelijke praktijk voordoet of dreigt voor te doen? Dit rapport gaat in op huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking.
Lees meer

Video Documenteren in de stappen van de meldcode

Veel beroepskrachten die met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, blijven moeite houden met het documenteren in de verschillende stappen. De LVAK heeft een video gemaakt met voorbeelden van niet-concreet documenteren en voorbeelden van wel-concreet documenteren.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda