Stalking. Risicofactoren van fysiek geweld

Ontstaansgeschiedenis, strafbaarstelling, kenmerken van stalking en een beeld van slachtoffers en daders.

Gronen, A. (2006). Stalking. Risicofactoren van fysiek geweld. Apeldoorn: Maklu.
ISBN: 9046600750.

Stalkingincidenten beoordelen is geen sinecure. Vaak zijn slachtoffers bang dat de stalker hen fysiek zal aanvallen. In een aantal gevallen gebeurt dat ook effectief. Politiemensen, hulpverleners en magistraten worden dagelijks geconfronteerd met prangende vragen zoals: “Over welk misdrijf gaat het hier eigenlijk?”, “Loopt het slachtoffer effectief een risico op geweld door de verdachte?”, “Welke elementen spelen een rol bij een escalatie in fysiek geweld?” enzovoorts.

In dit boek wordt stalking in België voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Meer bepaald worden de risicofactoren voor fysiek geweld in kaart gebracht op basis van beschikbare politie-informatie.

Eerst wordt het fenomeen stalking grondig beschreven. Achtereenvolgens komen de ontstaansgeschiedenis, de strafbaarstelling en de kenmerken van stalking aan bod. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de slachtoffers en de daders van stalking.

In principe kan iedereen slachtoffer worden van stalking. Ook stalkers worden getypeerd door diversiteit. Doorheen verschillende onderzoeken tekenen zich echter enkele tendensen af die nuttig kunnen zijn in functie van het ontwikkelen van een gepaste interventiestrategie.

Daarna wordt dieper ingegaan op elementen die mogelijk gerelateerd zijn met fysiek geweld bij stalking. Een analyse van parketdossiers en een test bij politiemensen resulteerde in een risicofactorenmodel dat perspectieven biedt voor de praktijk.