Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verschaft inzicht in de algemene werking en effectiviteit van de Wet verplichte meldcode.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling trad op 1 juli 2013 in werking. Deze wet legt bij organisaties en zelfstandige professionals de verplichting neer een meldcode te hanteren en de kennis en het gebruik ervan te bevorderen. Medewerkers zijn verplicht de (door de beroepsverenigingen ontwikkelde) meldcodes die door organisaties zijn geïmplementeerd toe te passen.

Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt.

Onderzoek

Onderzoekers van Pro Facto en het Amsterdam UMC (locatie VUmc) hebben in opdracht van ZonMw onderzocht hoe deze wet in de praktijk werkt. Gekozen is om de Wet verplichte meldcode gelijktijdig met de Wet verwijsindex risicojongeren huiselijk geweld en kindermishandeling te evalueren, om zo ook de relatie tussen beide instrumenten te kunnen onderzoeken.De aanbevelingen van beide evaluaties zijn gericht aan de wetgever, het ministerie van VWS, beroepsgroepen, instellingen en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.