Voorzieningen in 3D

Er geen zicht op de mensen die wel behoefte hebben aan hulp, maar toch geen gebruik maken van algemene voorzieningen. Bovendien zijn kwetsbare groepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld en dak- en thuislozen onvoldoende in beeld. Dat blijkt uit de publicatie ‘Voorzieningen in 3D’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Gemeenten bieden binnen het sociaal domein hulp vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de periode 2015-2019 is vooral een stijging te zien in het gebruik van voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdzorg.

Auteurs

Roelof Schellingerhout, Evelien Eggink, Jeroen Boelhouwer en Ingrid Ooms.
Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, mei 2021.