Kamerbrief Veiligheid op school

Met deze brief informeert minister Dijkgraaf (OCW) de Tweede Kamer over veiligheid op school in het primair en voortgezet onderwijs.  

De minister gaat in op de resultaten van twee onderzoeken: 

Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs  

Om een actueel beeld van het veiligheidsklimaat op scholen te vormen en trends te kunnen opmerken, wordt in het funderend onderwijs tweejaarlijks een landelijke veiligheidsmonitor uitgevoerd. Deze monitor betreft veiligheid, welbevinden, geweldsincidenten, pesten en op discriminatie, kwetsbare groepen & lhbtiq+-ers. 

Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs 

Ook is in opdracht van het Ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het po, vo en mbo. Het doel daarvan was meer inzicht verkrijgen in hoe vaak verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs voorkomen en hoe die cijfers zich verhouden tot de cijfers van de vertrouwensinspectie.  

Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs 

De minister beschrijft vervolgens de inhoud van het Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting eind 2023 aan de Kamer worden aangeboden.  

Ook gaat de minister in op enkele aanvullende beleidsmaatregelen om het veiligheidsklimaat op scholen te verbeteren.

De Kamerbrief Veiligheid op school en de bijbehorende bijlagen vindt u op de website van de Tweede Kamer (bron): www.tweedekamer.nl.