Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die gisteren gepresenteerd werden.

Rijksbegroting VWS

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is met het programma Geweld hoort nergens thuis, gericht op de Veilig Thuis-regio’s. De inhoudelijke ambities moeten op regionale schaal worden ontwikkeld en geconsolideerd.

De doelstelling voor 2020 is dat alle regio’s een aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling hebben, dat alle regio’s verder gaan met de implementatie van de eigen aanpak en hierbij prioriteren om merkbare effecten te realiseren.

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor het aanstellen van een projectleider in elke regio die de uitvoering van de programmalijnen ter hand neemt.

Tevens stelt het Rijk extra middelen beschikbaar voor regionale of lokale initiatieven met de projectenpool 'Van Denken naar Doen'. Een onafhankelijke onderzoekscommissie ontwikkelt een monitor om de effecten bij de mensen, die het verschil moeten merken, in beeld te brengen.

Jeugdzorg

De gewenste transformatie van de jeugdzorg is nog niet goed op gang gekomen. Gemeenten lopen aan tegen tekorten, onder meer doordat meer kinderen en ouders in beeld komen die hulp nodig hebben. Er wordt daarom 1 miljard euro in 2019, 2020 en 2021 extra geïnvesteerd in de jeugdzorg om gemeenten in staat te stellen om goede zorg te blijven leveren.
In het kader van de extra middelen worden afspraken met gemeenten gemaakt om de jeugdhulp te verbeteren. Zo is het de vraag op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) jeugdhulp het best kan worden georganiseerd. Onderzocht wordt waaraan gemeenten het geld dat ze voor jeugdhulp ontvangen besteden. Daarnaast moeten de administratieve lasten omlaag, zodat er meer geld voor hulp en ondersteuning overblijft.

Eerste 1.000 dagen

De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal om een goede start te kunnen maken. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. In lokale coalities Kansrijke Start maken alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en de eerste levensjaren van kinderen, bindende samenwerkingsafspraken. Het resultaat van deze afspraken wordt ook gemonitord.

Rijksbegroting JenV

  • In tien gemeenten gaat men werken aan verbetering van de bestaande aanpak van multiprobleemhuishoudens. Hierbij wordt gekeken of er nieuwe interventies nodig zijn en of de inrichting van een landelijk escalatieteam toegevoegde waarde heeft.
  • Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen komt er een handelingskader voor de eerste 24 uur in een crisis.
  • Het aantal locaties waarop het spreekuur huiselijk geweld wordt gehouden, wordt verder uitgebreid. Binnen dit spreekuur werken het OM, 3RO en Veilig Thuis samen om een pleger van huiselijk geweld binnen twee weken te spreken en passend op te treden.
  • Versterking van de rechtspositie, verbetering bejegening en bescherming van slachtoffers, ruimere mogelijkheden om de schade te verhalen. Dit houdt onder meer structureel betere begeleiding in.
  • Er komt een pilot om te kijken of zedenslachtoffers zich sneller melden bij een Centrum Seksueel Geweld als het eigen risico in de zorgverzekering wordt vergoed.
  • Maatregelen die het ingrijpen in gezinnen kunnen voorkomen en die – als ingrijpen toch nodig is – zorgen dat tijdig hulp en bescherming geboden kan worden (programma Zorg voor de Jeugd).
  • De wachttijden binnen de jeugdbeschermingsketen moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen.
  • Daarnaast worden initiatieven genomen om de jeugdbescherming minder ingewikkeld en ook efficiënter te organiseren.