E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - april 2024

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl.
Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Termijn Nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd

De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd tot 31 december 2026.
Lees meer 

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt Blijf Groep

Op 8 mei brengt Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan het Oranje Huis Flevoland Gooi en Vechtstreek van Blijf Groep. Het bezoek markeert de start van het 50-jarig jubileumjaar van Blijf Groep. 
Lees meer 

Nieuwe folders voor gesprekken over besluiten die kinderen en jongeren raken

De Kinderombudsman publiceerde een aantal jaren geleden een folder die professionals helpt om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over besluiten die hen raken. Die folder is vernieuwd. Ook is er nu een folder en checklist voor kinderen en jongeren zelf, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een gesprek met een professional.
Lees meer 

Nieuwe leidraad ‘Werken aan veiligheid’

Deze leidraad vervangt het eerder gepubliceerde ‘Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten'.
Lees meer

Voorstel Wet seksuele misdrijven aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 maart 2024 is het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven) aangenomen door de Eerste Kamer.
Lees meer 

Twintig steden pakken straatintimidatie aan

Op 8 maart - Internationale Vrouwendag - maakten Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestuurders van 20 gemeenten bekend hoe zij de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes willen bevorderen. 
Lees meer 

Inzichten en tips voor een effectievere samenwerking bij partnergeweld en complexe scheidingen

Wanneer gezinnen te maken hebben met partnergeweld en complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein belangrijk. Professionals willen het beste voor ouders en kinderen. Toch kunnen verschillende ideeën over de juiste aanpak tot botsingen leiden. Hoe kunnen professionals van botsen naar verbinding gaan? 
Lees meer 

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Animatie over dwingende controle

Augeo Foundation en Filomena hebben een animatie gemaakt over dwingende controle.
Lees meer

Handreiking aanpak stalking

Regioplan heeft, met medewerking van Philomenia Arissen en in opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV, de VNG en Valente, een 'Handreiking aanpak stalking' gemaakt.
Lees meer 

Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen bij jongeren in kwetsbare omstandigheden

Rutgers deed onderzoek naar de prevalentie en achtergrondfactoren van onbedoelde zwangerschappen bij jongeren in kwetsbare omstandigheden. Thema’s die in levensverhalen terugkomen zijn onder andere ruzies en geweld, seksueel misbruik en ongelijkwaardige en schadelijke relaties met ex-partners.
Lees meer 

Kamerbrief bij voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Brief van minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer bij het rapport 'Voortgang activiteiten Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld'.
Lees meer 

UNICEF-rapport over vrouwelijke genitale verminking

UNICEF heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal meisjes en vrouwen dat een genitale verminking hebben ondergaan is gestegen in de afgelopen 8 jaar.
Lees meer 

Veiligheidsmonitor 2023

Periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Lees meer 

Twee gidsen voor de opsporing van dwingende controle 

In België zijn twee gidsen ontwikkeld voor de opsporing van dwingende controle. Het betreft een gids voor de politie, diensten voor slachtofferhulp en de eerstelijnshulpverlening en een gids voor klinisch psychologen. 
Lees meer 

Vadercontact in de opvang

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar afwegingen en dilemma’s die een rol spelen in het contact tussen kinderen en de achterblijvende vader op het moment dat moeder met kinderen vanwege huiselijk geweld in de opvang terecht komt. 
Lees meer 

Inspiratiebundel Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De inspiratiebundel Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is ontwikkeld voor professionals en leidinggevenden die werkzaam zijn in de kind- en gezinsbescherming.
Lees meer 

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl